О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер   159        15.01.2015г.          град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, първи състав, на петнадесети януари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 2603 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.216 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД чрез С. С. Ч. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 304/28.12.2007г. (презаверено веднъж на 29.12.2010г.) за строеж „Апартаментна хотелска сграда F“ с местонахождение – поземлен имот 44094.22.35 по КККР на с.Лозенец, община Царево, област Бургаска. Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ на кмета на община Царево. Жалбата е адресирана до РДНСК Югоизточен район, който я изпраща на Административен съд – Бургас за произнасяне по компетентност. В нарочно придружително писмо излага съображения за неприложимост на специалния ред по чл.216 от ЗУТ касателно презаверяването на разрешителните актове и отказите за това – изрични или мълчаливи.

            Съгласно разпоредбата на чл.216, ал.1 и ал.2 от ЗУТ не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите): 1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива; 2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. Административните актове по ал.1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на РДНСК, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи или на председателя на ДА „НС“.

С нормата на чл.153, ал.3 от ЗУТ е предвидена възможност строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си да бъдат осъществени след презаверяване на разрешителния акт. Презаверяването на разрешение за строеж по реда на чл.153, ал.3 от ЗУТ или отказът да се извърши такова (изричен или мълчалив) представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.214, т.1 от ЗУТ и подлежи на обжалване по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, които са длъжни да се произнесат с мотивирана заповед. Тази заповед е актът, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. В този смисъл е постоянната и непротиворечива практика на Върховен административен съд, обективирана в определение № 9038/07.07.2009г. по АХД № 9097/2009г., определение № 14344/15.11.2012г. по АХД № 12887/2012г. и определение № 17026/18.12.2013г. по АХД № 13136/2013г. и решение № 6127/27.05.2008г. по АХД № 2515/2008г.

            Предвид гореизложеното, жалбата „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ се явява процесуално недопустима и не следва да се разглежда по същество. Същата трябва да се изпрати на началника на РДНСК Югоизточен район, който според чл.216, ал.2 от ЗУТ е органът, компетентен да се произнесе.

 

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД чрез С. С. Ч. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 304/28.12.2007г. (презаверено веднъж на 29.12.2010г.) за строеж „Апартаментна хотелска сграда F“ с местонахождение – поземлен имот 44094.22.35 по КККР на с.Лозенец, община Царево, област Бургаска.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2603/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД чрез С. С. Ч. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 304/28.12.2007г. (презаверено веднъж на 29.12.2010г.), ведно с приложените към нея писмени доказателства на началника на РДНСК Югоизточен район за произнасяне по компетентност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………