ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2601 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Еко тур 4“ ЕООД, редовно призован, не се явява.

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., надлежно с пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Еко тур 4“ ЕООД против решение №72/31.07.2018 г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставено без разглеждане жалба с вх.№ 8803/21.06.2018 г. по описа на ТД на НАП Бургас, подадена от жалбоподателя, срещу действия на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен, обективирани в извършване на публична продажба чрез търг с тайно наддаване по реда на чл.251-чл.254 от ДОПК като недопустима.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпила заверена административната преписка, както и постъпило становище от жалбоподателя.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам възражения по доклада и по разпределената доказателствена тежест, тъй като този предложител Н.П. е приет за отстранен от търга поради подадено нередовно предложение. Предложението му не е разгледано. Същото е приложено към копието на протокола и това няма отношение към изясняване обстоятелствата.

По отношение на доказателствата моля да приемете  представените към административната преписка доказателства.

Моля да приемете решението на директора на ТД на НАП № 98/21.09.2018 година по повод на подадена жалба от Н.К.П.със същите претенции. Решението е връчено. Не е влязло в сила към настоящия момент.

         Считаме жалбата за недопустима като подадена от лице без активна процесуална легитимация като страна в производството по обжалване на дейността на публичен изпълнител по смисъла на  чл.256, ал.1  от ДОПК. Дружеството не е участник, който е предложил по-висока цена.

 

Съдът с оглед становищата  по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание решение № 98/21.09.2018 година на директора на ТД на НАП Бургас.

 По повод направеното в становището до Административен съд Бургас от жалбоподателя искане да бъде изискан препис от предложението за участие в търга, проведен на 20.06.2018 година от 11:00 часа от участника Н.П. Костов, както и препис от вносната бележка за заплатена окончателна цена за процесния имот и допускането на Н.К.до разпит като свидетел при режим на довеждане, съдът СЧИТА, че тези обстоятелства не касаят предмета на доказване по настоящото дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателя за събиране на посочените доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът с оглед становището на страната и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считаме жалбата за недопустима. Моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите изцяло оспорваното решение на директора на ТД на НАП Бургас като правилно и законосъобразно. Жалбата е недопустима като подадена от лице, което няма активна процесуална легитимация на страна в производството по обжалване действията на публичен изпълнител по проведен търг с тайно наддаване по смисъла на чл.256, ал.1 от ДОПК. Не е участник, предложил по-високата цена от купувача, не е предложил по-високата цена от обявения за купувач при условие, че последният не е имал право да участва в търга.

Алтернативно в случай, че приемете наличието на предпоставки за  разглеждане на жалбата по същество, предвид предвидената в чл.266, ал.1  от ДОПК правна възможност на длъжника за защита срещу действия за принудително изпълнение, моля да приемете жалбата като неоснователна. Считаме, че видно от доказателствата по преписката по отношение на процедурата за търга за тайно наддаване, същата е стриктно спазена и няма процесуални нарушения. От страна на публичния изпълнител са извършени необходимите действия и актове с подготвителен характер. Условията за участие в търг са задължителни за всеки участник и липсата на който и да е задължителен реквизит, оповестен публично, води до нередовност на предложението. В случая наддавателно предложение, което се явява второ съобразно реда на постъпването му, не отговаря на чл. 251, ал.1 от ДОПК, а именно върху плика не е отбелязан № и дата на съобщението, не е отбелязано име на публичния изпълнител, обявил продажбата,  липсват данни за предложителя- име, ЕГН, подпис. По тези съображения това наддавателно предложение като неотговарящо по смисъла на чл.254, ал.1 от ДОПК, е прието за нередовно по чл.252, ал.3 от ДОПК като неразгледано, приложено ведно с подадените към него документи към протокола за проведения търг. По тези съображения и изложените подробни съображения в писмено становище, моля да потвърдите решението на директора на ТД на НАП Бургас.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:42 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: