ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2601 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.Ч., редовно уведомена, явява се лично и с адв.А. с представено пълномощно на лист 86 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.Ч., редовно уведомен, представлява се от адв.Р.Д.Р. от Бургаска адвокатска колегия назначен за процесуален представител на непълнолетния Д.М.Ч. в съдебно заседание от 11.12.2017г..

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.Л., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А.Т. с представено пълномощно на лист 87 от делото.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.К.Д. не се явява, като за този свидетел съдът констатира, че неговата майка е отказала да получи призовката за явяването му като свидетел в днешно съдебно заседание.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Не можахме да осигурим свидетелят, който желаехме да разпитаме, поради което правя искане същият да бъде призован от съда. Посочвам трите имена и адрес на госпожата, която е съседка на доверителката ми и която има преки впечатления от отглеждането на детето, от семейния живот, до извеждане на детето от семейството. Моля да допуснете и един друг свидетел до разпит, който водим в днешно съдебно заседание. Това е съжителят на моята доверителка Р. С.У..

 

         Адв.Т.: Ние не водим свидетел. От Пазарджик няма как да го намерим. Детето, което бяхме посочили като очевидец, няма да свидетелства по независещи от нас причини. Евентуално друго дете, което бихме посочили за разпит би се сблъскало със същата пречка. По думите на М., който е разговарял с Д. по телефона, майката се опасява, че майката на М. ще влезе в скандал с тяхното семейство. Това са думите на детето.

         Считаме, че са събрани достатъчно доказателства за упражнено физическо и психическо насилие.

По отношение искането на колегата, моля делото да не се отлага за пореден път. Съседката е могла да бъде призована многократно. Още повече от социалния доклад се вижда, че са разпитвани свидетели съседи и тяхното становище как се отглежда детето.

         По отношение искането за разпит на съжителя на жалбоподателката,  аз се противопоставям, тъй като самият съжител лично, той именно е посочен като насилник и една от основните причини детето да напусне този дом, тъй като се страхува от него. Разпитът на този свидетел не би довело до изясняване на фактическата обстановка. Противопоставям се срещу допускането му като свидетел по делото.

 

         Адв.Р.: Считам искането на жалбоподателката за призоваване на нов свидетел да не бъде уважавано. Имахме достатъчно време  и исканият свидетел като очевидец би могъл да свидетелства и пресъздаде впечатленията си за семейния живот и можеше досега да се яви и предаде своите показания.

По искането за разпит на лицето Р. У., който живее на семейни начала с жалбоподателката, считам че не следва да бъде допускан, но ако съдът прецени необходимостта от неговото изслушване, да прецени доколко достоверни и обективни биха били неговите показания, с оглед на така създадената ситуация, вследствие на която сме в това съдебно заседание.

 

Адв.А.: Във връзка с изказването на заинтересованата страна искам да отбележа, че лицето Р. У. е едно главно действащо лице в ситуацията. Неговото поведение и характер, и реакции и принципно семейни отношения на моята доверителка с него са пряко обсъждани в заповедта, която обжалваме, поради което считам, че следва да бъде изслушан от съда и да бъдат взети неговите показания под внимание.

Що се отнася до страха на свидетеля от моята доверителка, искам да кажа, че социалната служба действително е провела разговор със съседите и становище по този въпрос е взето в заповедта, в която цитирам „.. При проведените разговори съседи на семейството заявиха, че М. и Р. са добро семейство и не са конфликтни, отношението им към децата е еднакво и не ги делят“.

Поради което считам, че все пак, след като са били взимани под внимание тези показания, следва да бъде призована и съседката и да бъде разпитана.

Но предоставям на съда.

 

         По поддържаните в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателката доказателствени искания, свързани със събиране на допълнителни доказателствени средства посредством разпит на свидетели в т.ч. лицето Р. У., както и съседи на семейството, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно по отношение на двамата свидетели, като в тази връзка констатира, че в наличните по делото социални доклади, административният орган се е позовал на показанията на тези лица, които показания съдът следва да съобрази в контекста на нормата на чл.171, ал.1, изречение първо от АПК, като в тази връзка не намира за необходимо непосредственото им изслушване в какъвто смисъл е изречение второ на посочената правна норма, в който случай съдът отново би могъл да разпита лицата, които са депозирали обяснения пред административния орган.

Отделно от това съдът счита, че делото е попълнено достатъчно с фактически данни и доказателства, въз основа на които би могъл да разгледа правният спор по същество, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания за събиране на допълнителни доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

 

Адв.А.: Моля да отмените изцяло обжалваната заповед като незаконосъобразна. Допълнително становище ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

 

Адв.Т.: Считам, че от събраните  по делото доказателства се установява по безспорен начин фактическата обстановка, която е възприета от социалните служби, конкретно отдел „Закрила на детето“. Установява се именно от техните изключително правилни действия, че мярката, която е взета е правилна. И от съдебното решение на Пазарджишкия районен съд мярката е потвърдена по съдебен ред. Детето беше изслушано от съда  лично и непосредствено. Беше разпитан и свидетел, който е близък до детето и майката, и който възпроизведе изключително и добросъвестно действителната обстановка.

Считам, че не са налице материалноправни и процесуалноправни пороци, каквито са посочени в жалбата. Същата е неоснователна и моля да бъде отхвърлена и да бъдат присъдени разноските сторени от доверителя ми в настоящото производство.

Представям договор за правна защита.

        

Адв.Р.: Моля да оставите без уважение депозираната жалба против процесната заповед. От всички доказателства по делото безспорно се установи, че същата е законосъобразно издадена и изцяло защитава интересите на детето. Моля да оставите без уважение жалбата.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: