ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети март                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2601 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.Ч., редовно уведомена, се явява лично и с адв.А. с представено пълномощно на лист 86 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.Ч., редовно уведомен, представлява се от адв.Р.Д.Р. от Бургаска адвокатска колегия назначен за процесуален представител на непълнолетния Д.М.Ч. в предходно съдебно заседание.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.Л., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А.Т. с представено пълномощно на лист 87 от делото.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.А.: Водим двама свидетели, които моля да се допуснат до разпит в днешно съдебно заседание.

 

Адв.Р.: Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се изслушат свидетелите, които са допуснати в предходното съдебно заседание.

 

Адв.Т.: Ние разбрахме, че в предходното съдебно заседание страната искаше да бъде изслушана майката, а не други свидетели, поради което ние не водим допълнително свидетел.

Моля да ми бъде дадена възможност в следващото съдебно заседание  и ние да посочим свидетел във връзка с днешните показания, които ще се събират.

Представям и и моля да приемете като доказателство искова молба от П.Л. за припознаване на детето, заведена пред Окръжен съд гр.Пазарджик, Решение по гражданско дело № 3867/2017г. влязло в законна сила, с което е взета мярка за закрила на детето Д.. Същото не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Адв.А.:  Във връзка с искането на колегата, моля тогава да бъде проведен едновременен разпит на всички свидетели. Ако те желаят да разпитат друг свидетел, то това да бъде направено в следващото съдебно заседание заедно с нашите свидетели. Моля също така да ми предоставите и копие от представените днес доказателства, за да се запозная и взема становище.

 

         Адв.Т.: Колегата А. е била адвокат по това дело и следва да има това решение. Представям копие на адв.Р..

         Искаме да бъде допуснат до разпит приятел на детето, което е бил свидетел - очевидец на упражнено насилие пред блока, в който е апартамента обитаван от М. до извеждането му от тази среда. Свидетелят е дете - очевидец, имаме имената на детето и неговия родител. В момента детето е със счупен крак, иначе бихме го довели днес. С разпита ще установяваме упражнено насилие върху детето.

         В предходно съдебно заседание с разпита на свидетеля ни установявахме упражнено насилие, което е споделено от свид.Л., както и какво се е случило с детето.

След като чуем днешните свидетели, които вероятно ще установяват нещо друго, така се разбира, мисля че ние имаме основание да посочим друг свидетел – очевидец, за да се установи обективната истина. На мен лично ми е убягнало, че е искан свидетел миналия път.

Представям служебна бележка в уверение на това, че детето посещава редовно училище.

 

         Адв.А.: Държа на искането си. Ние водим свидетелите днес и ако няма да затрудним съда, моля за едновременно изслушване на свидетелите в следващото съдебно заседание. Не възразявам по приемането на представените доказателства. Считам същите относими.

 

Адв.Т.: Моля нашият свидетел, тъй като е непълнолетен, да бъде призован от съда. Даваме сведение на съда, а именно: свидетелят ни се казва Д.К.Д., с адрес гр.***. Името на майката е М.С.Д. със същия адрес.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратената от административния орган процесна Заповед № ЗД/Д-А-П-021:21.08.2017г., както и представената в днешно съдебно заседание от адв.Т. служебна бележка № 320/07.03.2018г., издадена от директора на Професионална гимназия по механо и електротехника, както и

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ постановен съдебен акт Решение № 1089/20.12.2017г. на Районен съд гр.Пазарджик, както и депозирана от заинтересованата страна П.Л. искова молба с правно основание чл.66, ал.2 от СК пред Окръжен съд гр.Пазарджик.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците в днешно съдебно заседание, видно от които както жалбоподателката, така и заинтересованата страна П.Л. искат по делото да бъдат събрани гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетели, които от съображения за целесъобразност да бъдат изслушани едновременно в рамките на едно съдебно заседание, съдът счете тези доказателствени искания за основателни, като в тази връзка намира за необходимо на заинтересованата страна П.Л. да бъде дадена допълнителна възможност да ангажира по делото гласни доказателствени средства, като за целта за следващото съдебно заседание да се призове за изслушване един свидетел.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание непълнолетният Д.К.Д..

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 28.05.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се призове в качеството на свидетел лицето Д.К.Д. с адрес за призоваване гр.*** чрез неговата майка М.С.Д..

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: