ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети октомври                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Касационно административно дело номер 2600 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:34 часа се явиха:

 

Касаторът Митница Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт Т.с пълномощно на лист 8 по делото.

Ответникът по касация – „Айсберг 2000 ЕООД редовно призован, се представлява от управителя  С.С. и от адв. М.А. с пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура  - Бургас, се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства, както и нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. А.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК няма да бъдат ангажирани по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми административни съдии, моля да отмените първоинстанционното решение, тъй като същото е неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения съм изложила в касационната жалба. Неправилни считам изводите на съда, че административно-правна отговорност се носи само когато деянието е извършено виновно. Първоинстанционният съд е счел, че административно-наказващият орган в конкретния случай не е изследвал въпроса за вината, но не е взел обстоятелството, че както АУАН, така и наказателното постановление, са издадени срещу юридическо лице.

Друг неправилен извод на съда считам е, че не е направена разлика между последващ контрол и последваща проверка на митническа декларация. И последният неоснователен извод на съда е, че за да се извърши тарифно класиране на стоката, са необходимо специални знания и умения. Подробни съображения съм изложила в касационната жалба. На база на извършената повторна проверка на декларацията са издадени две решения, които са обжалвани в Районен съд Бургас, които са с едни и същи страни и предмет, но с различни решения. Представям подобно решение, т.е.решение № 1154/06.07.2017 г по НАХД № 2325 по описа за 2017 г. на Районен съд Бургас.

АДВ. А.: Уважаеми административни съдии, първоинстанционният съд правилно е отменил наказателното постановление на основанията, посочени в решението. Освен мотивите на обжалваното решение, моля да имате предвид и обстоятелството, че основно изискван аргумент за промяна на тарифното класиране е дефиницията, дадена в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕС. Именно по повод на класирането на превозни средства, предназначени за инвалиди, което е основният спор по делото, следва да се има предвид и преюдициално дело на ЕС от 26.04.2016 г. - № С-198/15. В него са развити подробни съображения по отношение на прилагане на тарифните кодове за позиция 8713 и 8703, и относно класирането – обективните критерии за класирането на дадени стоки и определени позиции могат да бъдат именно това - предназначението на този продукт, което е вътрешно присъщо и това трябва да се прецени в зависимост от обективните характеристики и свойства на продукта. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Характеристиките са до 10 км скорост и до 80 см ширина, които не са посочени. По делото няма доказателства за тези конкретни характеристики, като административно-наказващият орган е този, който носи тежестта да докаже административното нарушение.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Районен съд Бургас правилно е приел, че не следва да се ангажира административно-наказателна отговорност  при положение, че декларирането на внесените стоки е извършено от митнически агент.

УПРАВИТЕЛЯТ НА „АЙСБЕРГ 2000 ЕООД г-н С.: На следващия ден платих митото. В последствие бях на обучение в Германия. Заинтересувах се дали те плащат мито. Фирмата, от която внасяме, се казва „Инмакер“. В Германия внасят от същата фирма от Тайван, от която внасяме и ние, и не плащат мито. Те са шест фирми, които колективно подават жалби и не плащат мито. На база на тяхната жалба, която е уважена,  в Англия също печелят делата и не плащат мито. Изпратиха ни митнически документи.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:44  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: