РЕШЕНИЕ

                      422                         дата  13 март 2017г.                 град Бургас

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 02 март 2017г.,  в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:          1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                 2. ДИАНА ГАНЕВА

Секретар: Г.Д.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

 разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 25 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

             Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Е.Р.И. ***, против Решение № 1747/24.11.2016г., постановено по НАХД № 6190/2016г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-002023/ 03.08.2016г. издадено от Началник група към ОД на МВР – гр.Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата и за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер от 900лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 11 месеца.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано, като касаторът счита, че е налице неяснота в правната квалификация на вмененото му нарушение, което е повлияло правото му на защита, което не е било съобразено от решаващия съд. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото НП, алтернативно намаляване размера на наложените наказания  към техния минимален размер.

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас счита, че наказателното постановление не страда от визираните от касатора пороци, но моли да бъде съобразено възможността за намаляване размера на санкциите.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд – Бургас е потвърдил наказателното постановление, приемайки, че АУАН е съставен, а НП издадено от компетентните за това органи и в съответствие с разпоредбата на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е преценил, че правилно е ангажирана отговорността на водача, поради това, че е установен на посочената дата и място да управлява МПС след употреба на алкохол, което е установено с изправно техническо средство, като наложените административни наказания са правилно определени към максималния предвиден от законодателя размер.

Решението е правилно.

Касаторът И. е санкциониран за това, че на 06.06.2016г., около 03,00 ч., в гр.Бургас на ул. „Абоба“, е установен да  управлява лек автомобил след употреба на алкохол, констатирано с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, № ARBB-0076, отчело 1,04 промила алкохол в кръвта.  Разпоредбата на  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП задължава водачите да не управляват пътно превозно средство след употреба на алкохол. Безспорно е установено по делото, че водачът е употребил алкохол, поради което налице е фактическото основание за ангажиране на неговата отговорност в съответствие с норма на чл. 174, ал.1 от ЗДвП (прил.ред.), съгласно която наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

Неоснователни са възраженията на касатора за неправилна правна квалификация на нарушението. Правилно в АУАН и НП е посочена нормата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, тъй като именно това е материалната норма, която забранява управлението на пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Сочената норма на чл.174, ал.1 от ЗДвП в случая се явява наказваща, предвид установените и описани по-горе обстоятелства, а не материална норма. Нарушението на нормата на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП е обвързано с налагане на предвидените в чл. 174, ал. 1 от ЗДвП кумулативни наказания, което е сторил и административнонаказващият орган в процесното наказателно постановление. Размерите на наложените му наказания съдът също счита за правилно определени към максимално предвидените в закона, предвид наличието на констатираната висока концентрация на алкохол в кръвта, както и видно от наличната по делото справка за множество предходни нарушения на водача И. по ЗДвП, които се разглеждат като утежняващи отговорността обстоятелства.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1747/24.11.2016г., постановено по НАХД № 6190/2016г. на Районен съд – Бургас. 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: