Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:         236                             18.02.2016г.                        гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Административен съд Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

на единадесети февруари                         две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: С.К.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 25 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Българска телекомуникационна компания“ (БТК) ЕАД, ЕИК-***; със седалище и адрес на управление:  гр.София 1784, бул.Цариградско шосе №115И, против решение № 1708/07.12.2015г. постановено по НАХД № 4647/2015г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 35731/10.08.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите (РД КЗП), с което за нарушение и на основание чл.230 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен поради противоречие с материалния  закон, процесуалния закон, противоречие с целите на закона и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – директор на РД КЗП Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в процеса, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, поради което пледира атакуваното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд Бургас с оспореното решение № 1708/07.12.2015г., постановено по НАХД № 4647/2015г., е потвърдил наказателно постановление (НП) 35731/10.08.2015г., издадено от директора на РД КЗП Бургас, с което за нарушение и на основание чл.230 от ЗЗП      на „БТК“ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за това, че при извършена проверка на 08.01.2015г. от служители на административнонаказващия орган в магазин „Виваком“, стопанисван от „БТК“ЕАД, находящ се на адрес гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №2, при която е установено, че потребител сезирал КЗП с жалба вх.№ Б-03-1613/23.12.2014г., получил отказ от гаранционно обслужване на таблет “Prestigio”, закупен на 21.05.2014г. За посочения таблет потребителят е заявил две рекламации - №354506/10.09.2014г. и № 372582/27.11.2014г., които са надлежно регистрирани. По първата рекламация търговецът е извършил гаранционен ремонт, а по втората е отказал такъв. В резултат на проверката на 22.01.2015г. на търговеца е дадено задължително предписание по смисъла на чл.105, ал.2 и чл. 108 от ЗЗП за извършване на технически преглед на рекламационната стока и изготвяне на експертна оценка от независим сервиз. Предписанието е обективирано в Протокол за проверка на документи №089860, със срок на извършване 05.02.2015г. Тъй като търговецът не е изпълнил даденото му задължително предписание за извършване на експертна оценка, в резултат на това след съставяне на констативен протокол за неизпълнението, е съставен АУАН №К-035731/18.02.2015г. и е издадено оспореното наказателно постановление.

За да постанови решението си районният съд е приел, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Фактическата обстановка е потвърдена от свидетелските показания на актосъставителя. Предписанията дадени от органите за защита правата на потребителите имат характера на индивидуални административни актове и доколкото са влезли в сила поради необжалването им, са задължителни и подлежат на изпълнение. Като не ги е изпълнил търговецът е осъществил визирания състав на административно нарушение.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд Бургас е правилно по следните причини:

Настоящият касационен състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

В жалбата се излагат възражения във връзка с непосочването на датата и мястото на нарушението, като са развити теоретични постановки относно значението на тези реквизити. Съдът намира твърдението за неоснователно. Изрично е посочено, че даденото задължително предписание следва да се изпълни в срок до 05.02.2015г., поради което чрез бездействието си под форма на неизпълнение, на 06.02.2015г. е налице нарушение от страна на търговеца. В няма мястото на извършване на нарушението, тъй като последното е осъществено чрез бездействие.

Съдът намира, че липсват нарушения на материалния закон. Както правилно посочва и първоинстанционния съд в обжалваното решение, с даването на задължителни предписания КЗП е започнала административно производство, което се развива по реда на АПК. Константна е българската съдебна практика, че задължителните предписания по реда на ЗЗП имат характер на индивидуални административни актове и по тази причина те не могат да бъдат разглеждани в административнонаказателно производство, каквото по своя характер представлява оспорването на наказателното постановление, независимо дали е направено пред първа инстанция районен съд или по касационен ред пред административен съд. Следователно, неправилно жалбоподателят излага разсъждения във връзка с характера на задължителните предписания. Предмет на наказателното производство е единствено тяхното неизпълнение, а въпрос на свободен избор за жалбоподателя е дали същият ще оспори тези задължителни предписания в качеството им на индивидуални административни актове.

Настоящият съдебен състав напълно споделя изложените мотиви от районния съд в останалата част и счита, че решението следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1708/07.12.2015г. постановено по НАХД № 4647/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:        1.

 

 

 

                                                                                              2.