Р Е Ш Е Н И Е

гр.Бургас, № 779  / 30 април 2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тридесет и първи март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 25 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във вр. с чл.124, ал.1 ЗДСл.

Жалбоподателят Д.И.Ш. ***5 е оспорил заповед № 3600 от 02.12.2014г. на директор на Агенция „Митници”, с която на основание чл.100, ал.2 от ЗДСл, поради привличането му като обвиняем, същият временно е отстранен от работа.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Твърди се, че липсват мотиви, тъй като не е посочен срокът, за който служителят се отстранява от работа. Твърди се още, че при издаването на заповедта са допуснати нарушения на административно-производствените правила, както и че липсва материалноправно основание, тъй като срещу жалбоподателя не е образувано съдебно производство, а досъдебно такова. Иска се отмяна на заповедта.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – директорът на Агенция „Митници”, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, от фактическа страна намира следното:

Между страните в настоящото съдебно производство няма спор, че жалбоподателят заема длъжността „митнически инспектор в Митница Бургас, ранг II младши“. Той е преназначен на тази длъжност със заповед за изменение на служебно правоотношение №1710 от 04.04.2014г. (л.32).

С постановление за привличане на обвиняем от 02.11.2014г. (л.25) на Б. Д. - разследващ агент при ДАНС по досъдебно производство №94/2014г. по описа на ДАНС, пр.№374/2014г. по описа на СП, жалбоподателят Д.Ш. е бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

С уведомление от 07.11.2014г. (л.26), с оглед прилагане на мярка по чл.100, ал.2 от ЗДСл, чрез началника на Митница Бургас, държавният служител е уведомил директора на Агенция „Митници“, че е бил привлечен като обвиняем.

С писмо рег.№ 32-135076/07.11.2014г. (л.23) началникът на Митница Бургас е изпратил уведомлението до директора на Агенция „Митници“.

С писмо адм.№ 374/2014г. (л.13) административният ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София е изпратил на директора на Агенция „Митници“ справка (л.14), изготвена от наблюдаващия прокурор относно досъдебното производство водено срещу жалбоподателя Ш. и други лица.

На 02.12.2014г., на основание чл.100, ал.2 от Закона за държавния служител, поради привличането на Д.И.Ш. като обвиняем за престъпление, извършено в качеството му на длъжностно лице по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК по досъдебно производство № 94/2014г. по описа на ДАНС, пр.пр. №374/2014г. по описа на Специализираната прокуратура (справка № 347/2014г. от 27.11.2014г.), директорът на Агенция „Митници“ е издал процесната заповед, с която временно е отстранил от работа жалбоподателя Ш..

Заповедта е връчена лично на жалбоподателя на 10.12.2014г. (л.12).

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от надлежна страна – адресат на оспорения акт.

Съгласно чл.100, ал.2 от ЗДСл., във всички случаи, когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, буква "а" от Наказателния кодекс, органът по назначаването го отстранява временно от работа.

С оглед посочената норма обжалваната заповед се явява издадена от компетентен органдиректор на Агенция „Митници”, който в конкретния случай е орган по назначението, в предвидената от закона писмена форма и съдържа предвидените от законодателя реквизити. Обжалваната заповед е мотивирана, като в нея са изложени както фактическите, така и правните основания за нейното издаване. Посочено е, че причина за временното отстраняване от работа е привличането на Д.И.Ш. като обвиняем за престъпление, извършено в качеството му на длъжностно лице по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК по досъдебно производство №94/2014г. по описа на ДАНС, пр.пр. №374/2014г. по описа на Специализираната прокуратура – основание по чл.100, ал.2 от ЗДСл. Заповедта съдържа разпореждане по чл.100, ал.3 от ЗДСл, съгласно което за времето, през което е отстранен, на служителя не се изплаща заплата и е посочен придобитият ранг на държавна служба „II-ри младши”.

Страните в настоящото производство не спорят по фактите. Спорът е правен и касае приложението на разпоредбата на чл.100, ал.2 от ЗДСл и по-специално смисълът, който законодателят е вложил в понятието „наказателно производство“. В сезиращата жалба, жалбоподателят твърди, че срещу него е образувано досъдебно производство, а не съдебно такова, поради което не е било налице основание за временното му отстраняване от работа. Това възражение е неоснователно по следните съображения:

Нормата на чл.100, ал.2 от ЗДСл е императивна. Тя изрично вменява на административния орган, който е и орган по назначаването, да отстрани временно от работа държавен служител, срещу когото има образувано наказателно производство за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, буква "а" от Наказателния кодекс.

Според постановлението за привличане на обвиняем от 02.11.2014г. държавният служител Д.И.Ш. е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него именно в качеството му на длъжностно лице (л.25). Понятието „длъжностно лице“ употребено от разследващият агент при ДАНС е такова по смисъла на чл.93, т.1, буква "а" от Наказателния кодекс, според който "длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение. Без съмнение жалбоподателят изпълнява срещу заплата, постоянно, служба в държавно учреждение - Агенция „Митници“ като инспектор в Митница Бургас и според обвинението престъплението е извършено от Ш. в длъжностното му качество.

Съгласно чл.23, ал.1 от НПК, когато са налице условията, предвидени в този кодекс, компетентният държавен орган е длъжен да образува наказателно производство. Според чл.7, ал.1 от НПК, съдебното производство заема централно място в наказателния процес, а съгласно ал.2 досъдебното производство има подготвителен характер.

Предвид посочените разпоредби и приложените и неоспорени по делото доказателства, съдът намира, че в случая се касае за образувано наказателно производство, в чиято досъдебна фаза (досъдебното производство) Д.И.Ш. е привлечен на като обвиняем. Досъдебното производство по същество е досъдебната фаза на наказателния процес. То има за непосредствена задача да се установи обективната истина относно обстоятелствата на извършеното престъпление, като се събере и провери доказателствения материал и се установи извършителят на деянието. Именно в тази фаза Ш. е привлечен като обвиняем, поради което без съмнение срещу него е образувано наказателно производство.

Жалбоподателят е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер – чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК. Съгласно чл.191 от НПК досъдебно производство се провежда по дела от общ характер. Досъдебното производство се образува при наличие на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление – чл.207, ал.1 от НПК. Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление – чл.219, ал.1 от НПК. При наличието на данни по делото, че спрямо жалбоподателя са извършени процесуалните действия по чл.219, ал.1 от НПК, т. е. същият е привлечен като обвиняем, то безспорно срещу него има образувано наказателно производство. Именно такова изискване поставя разпоредбата на чл.100, ал.2 от НПК - да е налице образувано наказателно производство. В случая към датата на издаване на оспорената заповед е налице образувано наказателно производство – досъдебно производство № 94/2014г. на ДАНС. Изцяло неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че е необходимо да има внесен в съда обвинителен акт (образувано съдебно производство), тъй като това становище не намира опора в законовата разпоредба. Напротив - целта на мярката (временно отстраняване от работа) е да бъдат предотвратени действията на служителя, които биха затруднили или осуетили провежданото срещу него наказателно производство за престъпление, извършено от него в качеството му на длъжностно лице. Ето защо, е логично служителят да бъде отстранен от длъжност още с образуването на наказателното производство за да не пречи на провеждането му, а не да се изчаква внасянето на обвинителен акт в съда.

Възражението на жалбоподателя относно липсата на срок (времетраене) на отстраняването също е неоснователно. Посочената в заповедта законова хипотеза предвижда при наличие на две предпоставки – 1)образувано наказателно производство срещу съответният държавен служител 2)за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, буква "а" от НК, органът по назначението да отстрани временно съответният държавен служител, т.е. административният орган действа в условията на обвързана компетентност. Относно времевият порядък на отстраняването нормата борави единствено с понятието временно, което означава, че крайният момент на отстраняването следва да настъпи при отпадане на основанията за него, т.е. при приключило наказателно производство.

Предвид изложеното, жалбата на Д.И.Ш. против заповед № 3600 от 02.12.2014г. на директор на Агенция „Митници”, е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Разноски следва да се присъдят в полза на ответника, но такива не са претендирани.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът,

 

Р Е Ш И

           

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Ш. ***5 е оспорил заповед № 3600 от 02.12.2014г. на директор на Агенция „Митници”, с която на основание чл.100, ал.2 от ЗДСл, същият временно е отстранен от работа.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: