О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №221

 

гр.Бургас , 07.02.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на седми февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 25 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Подадена е жалба от Д.А.А. против Решение № 394/16.12.2013г., постановено от директор дирекция „ОДОП” Бургас.

С разпореждане от 13.01.2014 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това,  да внесе дължимата държавна такса- 10 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи за прилагане към делото.

         Съобщението с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателя на 16.01.2014г срещу подпис, положен лично.

         В указания от съда срок,който е изтекъл на 23.01.2014г. /четвъртък -работен ден/,  нередовностите не са отстранени .

         Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Д.А.А. против Решение № 394/16.12.2013г., постановено от директор дирекция „ОДОП” Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 25/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

         Определението да се съобщи чрез връчване на препис на жалбоподателя.

 

 

 

 

                                               СЪДИЯ:………………………………