РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 24 юни 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 26 май 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:            1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 25 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба К.С.Л. *** против Решение № 882/09.12.2010 год., постановено по НАХД № 725/2010 год. на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено НП № 16137/05.07.2010 год. на директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на касатора, на основание чл.200 от ЗЗП, е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.24, ал.1 от с.з. и на основание чл.213 от ЗЗП е наложена глоба в размер на 1000 лв., за нарушение на чл.73, ал.1 от с.з. 

Като касационни отменителни основания се сочат неправилност и необоснованост на съдебното решение, постановено в нарушение на процесуалните правила. Възразява се, че в административното производство не се доказва по безспорен начин, каква е неговата ангажираност към проверявания обект, както и че същият не е административнонаказателноотговорно лице и не може да се квалифицира като правен субект „търговец”. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

 Несебърският районен съд по същество е приел, че посочените в акта и наказателното постановление нарушения са били извършени от страна на жалбоподателя и е потвърдил издаденото наказателно постановление.. Установил е, че на 18.06.2010 г. при извършена проверка от служители на Регионалната дирекция на КЗП в гр. Бургас на стоянка за ел. мотопеди, находяща се в КК „Слънчев бряг” е констатирано, че жалбоподателят предоставя услуга - отдаване под наем на 4 броя ел. мотопеди без да е изготвил ценоразпис с обозначени цени в български лева, който да е поставен на видно място, както и че не била предоставена информация, позволяваща на потребителите да преценят рисковете, присъщи на услугата през времето на нейния нормален или разумно предвидим период на употреба.

Решението е правилно.

Съгласно текста на  чл. 24, ал. 1 от ЗЗП всеки търговец, който предлага услуги на потребителите, е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект, а когато това е неудобно поради обема, разнообразието, вида и пр. на предлаганите услуги, е допустимо изготвянето на ценоразпис във вид на брошура /каталог/, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането й.  По смисъла на §13, т.2 „търговец” е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка

В настоящия случай е безспорно установено, че физическо лице - касаторът Л., предоставя услуга - отдаване под наем на ел.мотопеди,  при което липсва поставен ценоразпис или изготвена брошура с цените на предлаганата услуга, поради което настоящата инстанция намира, че  правилно и обосновано е ангажирана отговорността на същия на основание чл. 200 от ЗЗП.

  Възраженията на касатора, че в административното производство не се доказва по безспорен начин каква всъщност е ангажираността му към проверявания обект, както и това, че АУАН е съставен на Л. в качеството му на представител на юридическо лице - едноличен търговец, съдът намира за нелогични и несъстоятелни. В настоящия случай не е извършена проверка на конкретен търговски обект, за да се изследва връзката на наказаното лице с обекта и наличието или липсата на трудовоправни отношения с „действителния” собственик на същия, а е ангажирана отговорността на физическо лице, което предоставяйки определена услуга не съблюдава законоустановените изисквания. Отделно от това, видно е, че първоначално актът е съставен против търговец “Фаст фуд” ЕООД, като при явяването на негов представител пред контролните орган е заявил, че няма нищо общо с предлаганата услуга по предоставяне на електрически мотопеди, поради което, впоследствие е съставен нов акт, но вече на името на физическото лице.

На следващо място, касационната инстанция намира, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя и за второто му вменено нарушение. Необходимостта за предоставяне на подробна информация при ползване на услуга, която съдържа рискове през времето на нейния нормален и продължителен период на употреба, когато тези рис кове не са непосредствено очевидни, е императивно изискване на разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗЗП, посочена като нарушена от касатора. За да бъде изпълнено това законово изискване в случая следва лицето, предоставящо такава услуга на видно място и разбираемо да посочи необходимата информация (съгл. Констативен протокол № К-096985 - безопасна употреба, маршрут, екипировка), което в настоящия случай не е направено, както и не са ангажирани никакви доказателства в тази насока.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 882/09.12.2010 год., постановено по НАХД № 725/2010 год. на Районен съд-Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                            

                                                                                                2.