О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Н  И  Е   

 

    /01.04.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в съдебно заседание на четвърти март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Атанас Вълков

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 25/2010 година.

 

Производството е образувано по частна жалба на Община Бургас против определение, без номер и дата на издаване, постановено от Бургаски районен съд по н.а.х.д.№ 1273/2009 (лист 18 стр.І от делото на РС), с което общината е осъдена да заплати 150 лева разноски по съдебното оспорване, след отмяната на наказателно постановление № НП - 1551/09.03.2009 година на заместник – кмета на Община Бургас.

Частният жалбоподател обжалва определението пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото производство. Твърди, че определението на РС е постановено в нарушение на материалния закон и при несъобразяване със задължителна съдебна практика, уреждаща тези правоотношения.

Иска определението на РС да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното определение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Съгласно тълкувателно решение № 2/03.06.2009 година на Върховен административен съд, в производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски в полза на нарушителя, както когато подсъдимият бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата. Идентично с това решение е и тълкувателно решение № 3/08.04.1985 година по н.д.№ 98/1984 година на ОСНК на ВС. Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт и те следва да съобразяват актовете си с тяхното съдържание. В този смисъл, РС незаконосъобразно е уважил претенцията на жалбоподателя в производството за присъждане на разноски.

Определението следва да се отмени, поради което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

        

ОТМЕНЯ определение, без номер и дата на издаване, постановено от Бургаски районен съд по н.а.х.д.№ 1273/2009 (лист 18 стр.І от делото на РС), с което общината е осъдена да заплати 150 лева разноски по съдебното оспорване, след отмяната на наказателно постановление № НП - 1551/09.03.2009 година на заместник – кмета на Община Бургас.

Вместо него постановява -

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат В.Г., процесуален представител на Н.Л.Т. *** за присъждане на разноски по делото.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: