Р Е Ш Е Н И Е      

 

  /16.04.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шестнадесети април, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

        Членове: Л.А.

В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С.Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. КНАХД № 25/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1367/28.11.2008 година по НАХД № 2324/2008 година на Районен съд – гр. Бургас (РС) е изменено наказателно постановление № 02-002244/29.07.2008 година (НП) на директора на РД „Автомобилна администрация” - Бургас, с което на „Шанс тур” ООД, за нарушение на чл.100 от  Закона за автомобилните превози (ЗАвтПр), е наложена имуществена санкция  в размер на 2000 лева, като размерът на санкцията е намален на 1009 лева.

Недоволно от решението, наказаното лице,  обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Поддържа, че решението е постановено  при неправилно тълкуване на приложимото материално право, при допуснати съществени процесуални нарушения, както и че е необосновано и в противоречие с установената фактическа обстановка. Моли решението да бъде отменено.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е основателна.

„Шанс тур” ООД е санкционирано за това, че като превозвач е допуснало да бъдат използвани превозните му средства за умишлено препречване на свободното движение по улиците, площадите и пътищата.

РС е изменил размера на наложената имуществена санкция, „предвид обстоятелствата на конкретното нарушение”, както и с оглед „семейното” и „имотно” състояние на търговското дружество.

Решението следва да се отмени.

В производството пред РС административнонаказващият орган е следвало да докаже извършването на нарушението като обоснове наличието на всеки един признак от фактическия му състав. В това число е следвало да бъде доказан и умисъла в поведението на  водача на автобуса, собственост на дружеството – да препречи движението по пътя между терминал „Пристигащи” и терминал „Заминаващи” на летище Бургас.

РС е събрал доказателства, от които не може да се направи извод за умишлено блокиране на движението от водача на автобуса. Напротив, по делото се съдържат достатъчно доказателства за осъществяването на случайно събитие – техническа неизправност в превозното средство, която е възпрепятствала водача да премести автобуса на съответното място, като освободи пътя между терминалите.

След като нарушението не е било доказано с всички признаци на фактическия  си състав, РС е следвало да отмени НП, а не да изменя размера на наложената санкция.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

           

ОТМЕНЯ решение № 1367/28.11.2008 година по НАХД № 2324/2008 година на Районен съд – гр. Бургас.

            Вместо него постановява:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-002244/29.07.2008 година на директора на РД „Автомобилна администрация” - Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: