Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 638

Бургас, 03.04.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на седми март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова и прокурора Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 259 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба на Ф.Б.Ф., ЕГН ********** ***, чрез адвокат С. И., БАК, със съдебен адрес *** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С исковата молба се претендира осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 500 лева, представляваща имуществени вреди - направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по н.а.х.д. № 4282/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас, по което е отменено наказателно постановление № 22-0000248/01.08.2017 г., издадено от началника на Областен отдел в „Автомобилна администрация“ – гр. Бургас. Сумата се претендира ведно със законната лихва от датата на отмяна на наказателното постановление до окончателното изплащане, както и направените в настоящото производство разноски в размер на 310 лева, от които държавна такса в размер на 10 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева.

В съдебно заседание ищеца чрез адвокат С.И. поддържа исковата молба. Претендира разноски и представя списък. Депозира писмени бележки.

Ответникът – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, не изпраща представител. Представен е отговор на исковата молба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас, изразява становище за основателност на исковата молба.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства от фактическа страна, намира за установено следното:

С наказателно постановление № 22-0000248/01.08.2017 г., издадено от началника на Областен отдел в „Автомобилна администрация“ – гр. Бургас, за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗДвП във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, б. „а“ от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн. ДВ, бр. 65/24.07.2001 г.), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и на основание чл. 177, ал. 3, предложение второ от ЗДвП на Ф. Б.Ф. е наложена глоба в размер на 1 000 лева, както и за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева. 

Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд и е отменено с решение № 1640/24.10.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 4282/2017 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 16.11.2017 г., видно от направеното на него отбелязване.

От приложеното пълномощно и  договор за правна защита и съдействие се установява, че в съдебното производство по обжалване на наказателно постановление № 22-0000248/01.08.2017 г., издадено от Началник ОО „АА“, гр. Бургас Ф.Б.Ф. е ползвало адвокатска защита, осъществена от адвокат С. И. И. *** въз основа на сключен на 18.08.2017 г. договор за правна защита и съдействие (на л. 19 от делото). Видно от изричното отбелязване в договора, за правна защита и съдействие е договорено възнаграждение в размер на 500 лева с начин и срок на плащане - в брой и до 23.08.2017 г., а видно от разписка (л. 5 от делото) Ф. е заплатил на адвоката възнаграждение в размер на 500 лева на 21.08.2017 г.

За да се уважи предявеният иск е необходимо да се установи кумулативната наличност на визираните в разпоредбата на  чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предпоставки- незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, постановени, респ. осъществени при или по повод изпълнение на административна дейност и отменени по съответния ред; вреда; пряка причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. В случая тези предпоставки са налице. Издаденото срещу ищеца наказателно постановление е отменено с влязло в сила съдебно решение, като незаконосъобразно. Несъмнено последният е претърпял имуществени вреди под формата на претърпени загуби (намаление на имуществото му), заплащайки възнаграждение на адвоката, осъществил процесуално представителство в производството по обжалване на наказателното постановление. Видно от приложения договор за правна помощ и разписката, адвокатското възнаграждение възлиза на 500 лева, и действително е заплатено от ищеца на процесуалния представител. Такива разноски ищецът не би извършил, в случай че незаконосъобразното наказателно постановление не е издадено и следователно е налице изискуемата от закона причинна връзка. Ето защо, заявената искова претенция се явява основателна и следва да се уважи.

Съгласно т. 4 от Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2005 г. по т. гр. д. № 3/2004 г., ОСГК на ВКС при незаконни актове на администрацията началният момент на забавата и съответно на дължимостта на законната лихва върху сумата на обезщетението, както и началният момент на погасителната давност за предявяване на иска за неговото заплащане е влизане в сила на решението, с което се отменят унищожаемите административни актове. В настоящият случай решение № 1640 от 24.10.2017 г., с което е отменено НП № 22-0000248 от 01.08.2017 г., издадено от началник на ОО „АА“, гр. Бургас е влязло в законна сила на 16.11.2017 г., видно от направеното на него отбелязване, поради което началният момент на забавата и съответно на дължимостта на законната лихва върху сумата на обезщетението е 16.11.2017 г.

С оглед формирания извод за основателност на претенцията, на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ следва да се присъдят на ищеца направените разноски по настоящето дело, възлизащи на 310 лева съобразно приложения списък на разноските, от които 10 лева - заплатена държавна такса за производството и 300 лева - заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Бургас, първи състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на Ф.Б.Ф., ЕГН ********** ***, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно Наказателно постановление № 22-0000248/01.08.2017 г., издадено от началник ОО „АА“, гр. Бургас, отменено с решение № 1640 от 24.10.2017 г. по н.а.х.д. № 4282/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, влязло в сила на 16.11.2017 г., ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решение № 1640 от 24.10.2017 г., по НАХД № 4282/2017 г. по описа на БРС, с което е отменено наказателно постановление № 22-0000248/01.08.2017 г., издадено от началник на ОО „АА“, гр. Бургас – 16.11.2017 г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, да заплати на Ф.Б.Ф., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 (триста и десет) лева, представляваща разноски по настоящето дело.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: