ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 259 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Ф.Б.Ф., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.С.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителна агенция „АВТОМОБИЛНА АДМНИСТРАЦИЯ“, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА искова молба от Ф.Б.Ф. против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

 

         ДОКЛАДВА  отговор на исковата молба от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, получен в деловодството на съда с вх.№ 2706/07.03.2018г., в който е направено доказателствено искане за прилагане на АНД № 4282/2017г. по описа на Районен съд гр.Бургас. 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         Адв.И.: Поддържам исковата молба. Запознах се с писмото – отговор на исковата молба. В административно-наказателната преписка не съм длъжен да представя договор за правна защита, затова го представям днес на съда. Обстоятелствата понякога изискват така да се пише договор за правна защита и съдействие. Представил съм разписки по делото за платените суми.

         По отношение на законовата лихва, уточнявам, че претендирам законова лихва върху заплатена сума от 500 лева за адвокатски хонорар по административно-наказателното производство, като да се счита от дата 17.11.2017г., т.е. датата последваща от влизане в сила на решението на Районен съд гр.Бургас.

Представям списък на разноските. Други доказателствени искания нямам.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Нямам искания по доказателствата.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото с исковата молба и в настоящото съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът намира че не е необходимо да бъде прилагано по настоящото дело цялото АНД № 4282/2017г. на Районен съд гр.Бургас, тъй като представените доказателства са достатъчни за решаването на настоящия спор, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането на ответната страна за изискване и прилагане по настоящото дело на АНД № 4282/2017г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Считам, че предявеният иск против ИА „Автомобилна администрация“ е доказан по размер. Вредите, които е претърпял моят клиент са в следствие неправомерно издадено наказателно постановление, в последствие отменено от компетентен съд. Клиентът ми е заплатил хонорар за защита в административно-наказателното производство, който съгласно закона считам, че следва да му бъде възстановен от виновната страна, в случая ИА „Автомобилна администрация“.

Моля да осъдите ИА „Автомобилна администрация“ - София да заплати нанесените материални щети, както и да заплати направените разноски в настоящото производство в размер на 300 лева адвокатски хонорар, което минимума и 10 лева за заплатена държавна такса.

Моля да ми предоставите възможност в 7-дневен срок за представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим и същият считам за основателен. Действително заплатени възнаграждения за адвокатски хонорар са пряка и непосредствена вреда съобразно практиката на ВАС. Исковата претенция е доказана по размер.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: