РЕШЕНИЕ

 

                                969                             дата  20 май 2016 г.                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 април 2016 г.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                         2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.М.

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 259 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Л.Й. *** против Решение № 212/ 16.12.2015г., постановено по НАХД № 184/2015г. на Районен съд – Средец, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0269-000236/ 17.07.2015г. издадено от Началник Районно управление „Полиция”, гр.Средец, с което, на основание чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. за нарушение на чл.21, ал.1 от с.з.

Съдебно решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на административно производствените правила. Касаторът счита, че процедурата по ангажиране на административнонаказателната ù отговорност е опорочена, тъй като е налице неяснотаq касаеща точното място на извършване на нарушението. Иска се отмяна на съдебния акт и на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът чрез пълномощник поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

Касаторът Д.Й. е санкционирана за това, че на 13.07.2015г., около 19.09ч., в гр.Средец, на път II-79, км.65.600, в посока гр.Средец, е установена да управлявала собствения си автомобил с превишена скорост, като при ограничение 50 км.ч., указано с табела Д-11, автомобилът е засечен от Радар TR-4D № 320 да се движи със скорост от 86 км/ч., или с превишение от 36 км/ч. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП, обсъдил е възраженията на санкционираното лице досежно мястото на извършване на  нарушението, като ги е намерил за неоснователни, с оглед на което е потвърдил издаденото НП като законосъобразно.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Не се констатират съществени процесуални нарушения, допуснати при съставяне на АУАН и издаване на НП, в какъвто смисъл са възраженията на касатора, поддържани и пред настоящия състав на съда, като  са спазени всички нормативно установени изисквания, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. В случая, правнозначимият факт е, че управляваният от Д.Й. автомобил е засечен при движение със скорост, която превишава с 36 км/ч разрешената скорост в населено място. Неоснователни са възраженията на санкционирания водач, касаещи мястото на извършване на нарушението, в частност дали констатираното от контролните органи превишение на скоростта е установено в населено място – гр.Средец или извън него. Видно от съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП мястото на извършване на нарушението е достатъчно изчерпателно посочено като „населено място на път втори клас №ІІ-79-км.65,600 – посока гр.Средец“. От показанията на контролните длъжностни лица дадени в съдебно заседание пред първата инстанция безспорно се установява местоположението на служебния автомобил оборудван с мобилната система за видеонаблюдение, а именно на около 50 м. след входното кръгово движение на гр.Средец в посока гр.Бургас, срещу пристигащите в гр.Средец автомобили, като автомобилът на жалбоподателката е възприет непосредствено от органите на реда на около 300м. преди местоположението на трафик радара, т.е. вече в пределите на населеното място и след табела Д11 „Начало на населено място“. В този смисъл, след като автомобилът вече е навлязъл в рамките на населеното място със скорост над ограничената, това изпълва състава на нарушението, поради което възражението за точното му местоположение (вече в населеното място) е без съществено значение. Свидетелските показания, депозирани от близък роднина на санкционираното лице, който на място е правил собствени измервания и в резултат на които счита, че поради значителна отдалеченост автомобилът не може да попадне в обхвата на радара, по своя характер са изразени лични съждения, а не доказва конкретни факти, какъвто е всъщност е смисълът на свидетелските показания. 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 212/16.12.2015г., постановено по НАХД № 184/2015г. на Районен съд – Средец. 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: