ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  юни                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 259 по описа за 2015година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Призма МП”ООД, редовно призован, се явява управителя Маргарита П. и адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. - 51 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Доколкото видях по делото не са представени всички фактури липсват тези на „Табак трейдинг партнър”ООД.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.2 на отговор на въпрос 2, посетило ли е вещото лице офисите на доставчиците?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм посетила офисите на доставчиците.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В отговор на въпрос 4, да разбирам ли,  че така направените изчисления са при положение, че за жалбоподателя е налице право на данъчен кредит по въпросните фактури, които не са отразени в неговото счетоводство.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В отговор на въпрос 4 съм посочила вариант при който ДДС е изчислен върху надценката само която жалбоподателят е използвал в търговската си дейност през годините.

Надценката е върху цената на придобиване, като тази цена не е включена в моите изчисления.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. НА ВЪПРОС НА СЪДА: Доставчиците са в Елхово, Пловдив и София, изключвам тези на нашата територия и много време ще отнеме посещението на офисите им.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит/л. /.

 

АДВОКАТ Н.: Няма да сочим други доказателства, тъй като доказателствената тежест е на ответника да докаже твърденията изложени в ревизионния акт. Ние твърдим, че няма продажба, т.е. отрицателни факти в процеса, затова и не държим да се проверяват доставчиците. Още повече в хода на ревизията всички доставчици имат представени документи и писмени обяснения по реда на чл.37 от ДОПК и всяко едно друго доказателство събрано години след това, не може да  бъде кредитирано, защото може да бъде съставено за целите на процеса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът  с оглед на изложеното в решението на директора на  Дирекция ”ОДОП”, че от доставчиците „Табак логистик груп Бургас“ ООД и „Табак трейдинг партнър” ЕООД са представили справка за продажба с получател „Призма МП”ООД, но не и конкретните фактури и същите не се намират по делото, на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на ответника, че следва да представи фактурите за които твърди, че са издадени на жалбоподателя и във връзка с които са определени допълнителни задължения по ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ние твърдим, че има продажба, а не че има издадени фактури. Тези продажби са отразени в дневниците за продажби на фирмите доставчици, които ни ги представят на компакт диск. В другите ревизии са представени копия на фактурите от компютъра на въпросните дружества, а в настоящия случай са представени справка във вид на таблици с издадените на жалбоподателя фактури, със съответните обяснения, че по тези фактури има реално извършени доставки.

Моля да ни се предостави възможност  да изискаме и представим тези  фактури.

 

АДВОКАТ Н.: Не възразявам по направеното искане.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника да представи по делото фактурите за които се твърди, че са издадени „Табак логистик груп Бургас ООД и „Табак трейдинг партнър”ЕООД с получател „Призма МП”ООД.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА ЗА 13.10.2015година от 10.40часа, за която дата и час страните уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: