ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети октомври                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 259 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Призма МП”ООД, редовно призован,  представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Съдът докладва ПОСТЪПИЛА молба с вх.№8946/12.10.2015г. от управителя на жалбоподателя, в която моли да се даде ход на делото в негово отсъствие, счита искането на ответника за предоставяне на документи от трети лица за неоснователно, заявява че няма да сочи други доказателства, изразява се становище по съществото на спора и е представен списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е  молба с вх.№7861/28.08.2015г. от ответника, със списък от номерата на фактури от „Табак логистик груп Бургас ООД и „Табак трейдинг партнър”ЕООД с получател „Призма МП”ООД, като се  прави искане да бъдат изискани и представени от фирмите копия на фактурите на хартиен или електронен носител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам искането ни от 28.08.2015г. за представяне на документи от трети неучастващи лица.

 

Съдът, счита доказателственото искане на ответника формулирано в молба вх.№7861/28.08.2015г. за предоставяне на документи от трети неучастващи лица, за основателно, но УКАЗВА на ответника, че за да бъдат изискани посочените доказателства по реда на чл.192 от ГПК, следва да представи нарочна молба до всяко от третото лице, в която да са посочени доказателствата, които се искат да бъдат  представени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да ми се даде възможност да представя такава молба и по отношение на двете дружества. Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът  предвид становището на представителя на ответника

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да изготви молби, които да бъдат връчени по реда на чл.192 от ГПК на третите лица.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.12.2015година от 11.00часа, за която дата и час страните уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: