ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и  пети ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 259 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Д.Д. - редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. С.И. с  пълномощно по делото.

Ответникът Кмет на Община Созопол - редовно призован, не се представлява.

Заинтересованата страна Г.Т.Д.-редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Б.-представя пълномощно.

Заинтересованата страна И.Б.Н.-редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.Ж.Н. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна К.Н.Н. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна Г.М.Я.-редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна Л.Д.З. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна Ж.Д.М. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна К.П.Д. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна К.В.К.-редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Г.Л. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна М.Д.Г. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Н.Д. против Заповед № 9-Z- 1423/15.11.2013г. на кмета на Община Созопол.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА към адв. И.: Какъв е съдебния адрес за призоваване на жалбоподателя?

 

         ОТГОВОР:  гр.Бургас, ул. „Цар Асен” № 30.

 

         Адв. И.: Поддържам жалбата. Моля да назначите съдебно-техническа експертиза  с въпроси, формулирани в нарочна писмена молба с копие за страната.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Какво имате предвид при формулирания въпрос № 2?

 

         Адв. И.:  Графично да отрази изменението в частта на ПУП, като отбележи в коя част границите на имотите са променени.

 

         Адв. Б.: Оспорваме жалбата. Считаме, че макар и допустима е неоснователна. Ще се ползваме от доказателствата по административната преписка. Констативният акт е на л.16 от административната преписка. На л.23 е приложен строителен протокол за разграничение на вътрешна имотна граница, установена по стар план от 1971 г. – дворищно регулационен план. В годините има изменение в законодателството по времето на ЗТСУ. През 2007г. има издадена заповед за допускане на процедура, дадена е строителна линия за тангиране на тази линия. По въпрос 1 има налице писмени документи. По въпрос 2 – преписката е съобразна с чл.129 и чл.134, ал.2 ЗУТ, извършени са надлежни процедури и писмени доказателства се намират по делото. За фактите има документи в преписката.

 

         Предвид изявленията на страните, съдът приема следното: В административната преписка  по делото се съдържат доказателства, които дават отговорите на двата въпроса, зададени от адв. И. към съдебно-техническата експертиза, допускането на която е поискано със заявление, представено в днешното съдебно заседание. Доколкото обаче представената преписка съставлява фактическите основания на органа да издаде оспорения административен акт, съдът е длъжен да допусне поисканата експертиза, с оглед проверка на изводите на административния орган. По тези съображения съдът счита, че експертиза следва да бъде допусната, както и че следва да бъде приета представената по делото административна преписка.

 

         С оглед на изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 2 и 3.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. И. в заявление, представено в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.С.С..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 200,00 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Адв. И.: Нямам доказателствени искания.

Адв. Б.: Нямам доказателствени искания.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и като счита, че разглеждането на производството не следва да бъде приключено днес, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: