О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 392/07.03.2014 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  седми март, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 259/2014 година,

 

Производството е образувано по жалба на Н.Д.Д. с ЕГН **********, без посочен в жалбата съдебен адрес (лист 7 от делото) против заповед № 9 – Z - 1423/15.11.2013 година на кмета на Община Созопол.

В жалбата се твърди, че не са налице законовите предпоставки по ЗУТ за изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХVІІ – 511 и УПИ ХVІІІ-512 в кв. 33 по плана на село Росен, заповедта не била съобразена с правото на собственост на Д., а изменението било инициирано “без да има основание за това”.

С определение № 187/04.02.2014 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена държавна такса от 10 лева, уточни в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт, както и да обоснове правния си интерес от подаването на жалбата.

Указанията са получени лично от Н.Д. на 18.02.2014 година (лист 50).

На 19.02.2014 година със заявление вх. № 1315 (лист 51) Д. е представила единствено доказателство за внесена държавна такса.

С определение № 984/20.02.2014 година (лист 51) съдът отново е указал на Н.Д. да обоснове правния си интерес от оспорването на заповед № 9 – Z - 1423/15.11.2013 година на кмета на Община Созопол.

На 06.03.2014 година със заявление вх. № 1721/2014, адвокат – пълномощник на Д. е заявил, че правния й интерес се обосновава от обстоятелството, че “частичното изменение на кадастралния план” би довело “до накърняване правото й на собственост”.

Настоящият съдебен състав констатира, че предмет на оспорване по делото не е “кадастрален план”, а заповед (лист 15), с която е одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ с обхват  УПИ ХVІІ – 511 и УПИ ХVІІІ-512 в кв. 33 по плана на село Росен.

Отделно, въпреки двукратните указания на съда, жалбоподателят не е обосновала правния си интерес от оспорването в съответствие с нормата на чл. 131 ал.1-2 от ЗУТ. Госпожа Д. е посочена като заинтересована страна в производството от административния орган, но съдът, на собствено основание, следва да провери процесуалната легитимация на жалбоподателя. От Н.Д. и нейния адвокат не са представени доказателства (дори не е направено изявление), на кой конкретен имот е собственик тя, за да бъде извършена преценка дали приетата заповед засяга непосредствено нейните права и законни интереси, а оттам - дали е налице правен интерес от оспорването. “Накърняването на правото на собственост” на Н.Д. няма как да бъде преценено, без лицето - или представляващия го адвокат - да представи надлежно доказателство (или поне заяви) конкретно на кой имот, в обхвата на изменението, е собственик. Съдът не е длъжен да събира служебно доказателства за правния интерес на жалбоподателя, след като е указал на лицето, в съответствие с чл. 171 ал.4 от АПК, че не представя такива, а следва да представи.

Въпреки двукратно предоставената възможност, порокът в жалбата, не е отстранен и до настоящия момент. Още с първото съобщение, съдът е указал на жалбоподателя неблагоприятните последици от неизпълнението на указанията.

Неустановеният правен интерес от обжалване обуславя оставянето на жалбата на Н.Д. без разглеждане и прекратяване на производството.

По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Д.Д. с ЕГН ********** против заповед № 9 – Z - 1423/15.11.2013 година на кмета на Община Созопол.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 259/2014 година по описа на Административен съд – Бургас.

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: