ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                    дата 10 февруари 2012 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в закрито заседание на 10 февруари 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                            2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: ……………………

Прокурор: …………………..

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 259 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на М.Р.Х.от гр.Карнобат, като представляващ ЕТ “Мусти-М.Х.”, гр.***против Определение № 220/29.12.2011г., постановено по НАХД № 315/2011г. на Районен съд – Карнобат, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното Наказателно постановление № 668/2010 от 15.04.2011г. на началника на Митница – Бургас извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател възразява, че е не е доказано по какъвто и да е начин, че именно той е подписал обратната разписка, с която е получено писмото, съдържащо издаденото наказателно постановление. Възразява също, че няма никакви данни дали писмото е съдържало именно това наказателно постановление, а не някое друго. Иска се да бъде отменено определението, като делото се върне за назначаване на графологична експертиза и ако се установи, че подписът не е положен от лицето, съдът да разгледа жалбата по същество.  

Съдът, след като прецени представените по делото доказателства, обсъди доводите на частния жалбоподател и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна. 

За да прекрати образуваното пред него съдебно производство по оспорване на НП № 668/2010 от 15.04.2011г. на началника на Митница – Бургас, Карнобатският районен съд е приел, че наказателното постановление е било връчено на дата 26.04.2011г., а жалбата против него е постъпило чрез административнонаказващия орган на дата 18.08.2011г., поради което е обосновал извод, че срокът за неговото обжалване е изтекъл, с оглед  на което е прекратил производството по делото.

Определението е правилно.

Наказателно постановление  № 668/2010 от 15.04.2011г. на началника на Митница - Бургас е изпратено за връчване на санкционирания търговец по пощата с писмо с обратна разписка, на адреса на управление, при връчването на което е отбелязано, че е получено лично на дата 26.04.2011г., за което е положен подпис.  Административнонаказващият орган е представил справка от Районна пощенска станция – гр.Карнобат № 1I8G0/05.12.2011г. относно доставката на пощенската пратка, от която е видно, че при извършена проверка е установено, че препоръчаната пощенска пратка, конкретно индивидуализирана, е доставена на дата 26.04.2011г. срещу подпис на лицето М.Р.Х.. Така представеното писмено доказателство, удостоверяващо реда, начина, датата и лицето, на което е извършено връчването на писмото, като официален документ, съдът е длъжен да съобрази и въз основа на съдържащите се в него данни може да се направи обоснован извод за релевантните за спора факти. Въз основа на извършените записвания в обратната разписка и справката от Пощенската станция следва да се направи извод, че пратката е получена на 26.04.2011г. от М.Х. – представляващия санкционирания търговец и считано от този момент следва да се брои срокът за обжалване. Като е депозирал жалбата си на дата 18.08.2011г. срокът за оспорване очевидно е изтекъл. Неоснователно е възражението, че няма данни пликът да е съдържал именно процесното наказателно постановление – изрично в известието за доставяне изпращащият орган е посочил връчването на НП № 668/10 от 15.04.2011г.  Административнонаказващият орган е проявил необходимата процесуална активност, за да установи реда и начина на получаване на пратката и като е съобразил представените доказателства и е обосновал извод за просрочие на подадената жалба, Районен съд – Карнобат е постановил правилен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.236 от АПК,  Административен съд Бургас, ХІІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 220/29.12.2011г., постановено по НАХД № 315/2011г. на Районен съд – Карнобат.

 

Определението е окончателно.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ:1.                                                 

                                                                                             

                                                                                                   2.