ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                               СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер  259 по описа за  2010 година. 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТЛукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, представлява се от юк. М. – с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на МП „Нефтопристанище” Бургас -редовно уведомен, представлява се от юк. Ц. и юк. И., които представят пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателя, същата находяща се на стр. 109 по делото, с която на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК е направено искане за спиране на настоящото съдебно производство, като в подкрепа на искането са изложени подробни аргументи.

 

Съдът връчи препис от молбата на пълномощниците на ответната страна.

 

ЮК. М.: Поддържам подадената жалба, както и направеното впоследствие и докладвано от съда искане за спиране на настоящия съдебен процес, като доводите са подробно изложени в представената от нас молба.

Представям и моля да приемете като доказателства легализиран превод на част от писмените доказателства, които сме представили с жалбата, съставени на чужд език, а именно: Танкерен коносомент № 1; Танкерен коносомент № 2; фактура № 90056093/7929 от 20.12.2006 г.; Сертификат за разтоварено качество от 10.12.2006 г.; Обобщен доклад за внос на суров нефт от 10.12.2006 г. Представените от мен документи са тези, които са относими към процесната доставка.

 

ЮК. Ц.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете доказателствата, представени с административната преписка.

По искането за спиране на производството - предоставям на съда.

 

ЮК. И.: Считам, че искането за спиране на настоящото дело следва да бъде уважено.

 

По направеното от жалбоподателя искане за спиране, формулирано в докладваната от съда молба, както и след като взе предвид доводите на жалбоподателя, развити в тази молба, съдът намира искането за спиране на настоящия съдебен процес за неоснователно, тъй като не са налице материалните предпоставки по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, а именно наличието на висящ преюдициален спор, решението по който би имало значение за изхода и на настоящия съдебен процес.

По така направеното искане съдът съобрази, че жалбата е насочена против Решение № 1085 от 13.11.2009 г. на Началника на МП „Нефтопристанище” гр. Бургас, с което в тежест на жалбоподателя са определени допълнителни задължения за заплащане на ДДС, както и законната лихва върху така определеното задължение. Искането на жалбоподателя за спиране на настоящото дело е обосновано изключително с мотиви, относно акцесорното задължение за събиране на дължимата лихва, поради което съдът не намира в случая да са налице отношения на преюдициалност по отношение на основното задължение за заплащане на ДДС.

Отделно от това, соченото като преюдициално дело № 6077/2009 г., по което Върховен административен съд е отправил преюдициално запитване, съдът не намира това дело като преюдициално по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК относно задължението за лихва върху основното задължение за ДДС, тъй като не е налице идентичност в предмета на делата, в какъвто смисъл са част от доводите на жалбоподателя, за да може да се обоснове извод, че от изхода на дело № 6077/2009 год. на ВАС зависи правилното решаване на спора по настоящото дело.

 

С оглед на горните мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на административно дело № 259/2010 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от жалбоподателя писмени доказателства, както и тези съдържащи се в изпратената административна преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

По така представената преписка, съдът констатира, че в същата се намират писмени доказателства, съставени на чужд език, които не са съпроводени с легализиран превод на български език, а също така съдът констатира, че в административната преписка не се съдържа съставен от митническите органи доклад за извършения последващ контрол, по повод на който е издадено процесното решение.

 

ЮК. Ц.: Уточнявам, че представената по делото докладна записка, находяща се на стр. 80 от делото,  съдържа фактически констатации, въз основа на които е издадено процесното решение и в този смисъл по административната преписка не се намира и не е изготвен нарочен доклад за извършения последващ контрол.

 

Съдът като взе предвид изложените по-горе мотиви

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи по делото легализиран превод на съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, съставени на чужд език, за които няма превод, представен от жалбоподателя.

 

С оглед на необходимостта от събиране на тези доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.05.2010 г. от  13,30  часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                         СЪДИЯ: