ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 30.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2599 по описа за 2014 година.                  

На именното повикване в 13:00часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Екоресурс” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от управителя Ж.Ж..

 

ОТВЕТНИКЪТ Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт М. Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Г., редовно призована.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Г. на 18.09.2015 година, което е в срока чл.199 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му, както следва:

 

З.И.Г. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм  заключение, което поддържам. Представям справка-декларация съгласно новата Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и се подпишат таблиците, като неразделна част от заключението на вещото лице.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: На стр.3 за БЗС под №1, пишете че са изключени храсти, камъни и недопустимата площ е 0.013ха. Може ли да отговорите това една цяла недопустима или няколко недопустими стойности са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не съм гледала дали е сумарно или като цяло 0.013, тъй като снимките са приложени към материалите по делото и са черно-бели и не може да се установи нищо конкретно.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Може ли да покажете снимките, които сте гледали?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Снимките са в кориците на делото.

Това, което съм отразила е записано в контролен лист, записан от техническия инспекторат при проверката осъществена на място. Изготвената на експертиза е изготвена изцяло по документи и не е възможно аз гледайки документите реално на терена да кажа какво е състоянието към момента на проверката, още повече че е  изминало време.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Посетихте ли на място ДФЗ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Посетих на място ДФЗ в София.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Какво правихте там. Видяхте ли на екран резултатите и въобще информацията относно извършените проверки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Информацията от проверките са описани в контролен лист и аз работя по тези документи.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Може ли в електронната система на ответника да се види и да се получи оттам каква е конкретната недопустима площ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Лично аз не мога да го установя, тъй като работя по документи и не мога да занимавам държавен фонд земеделие да ми предоставя 32 снимки, но ако съдът прецени може да се изискат снимките. Аз съм отговорила съобразявайки се с поставените към експертизата въпроси.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Относно БЗС под № 5, записали сте, че е измерена недопустима площ от 0.007 ха, каква е тази площ в кв.м.?


              ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: 0.007 ха е 70 квадрата и затова е посочено в материалите на Фонд „Земеделие”, че площта е по-малка от 100 кв.м., което означава че може да е 50, 60 кв. и т.н.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Може ли да отговорите кои са допустимите площи? Как ги определихте Вие?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Допустимите площи съм ги възприела от материалите по делото, от записаното в забележката на контролния лист.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Съобразихте ли нормативната наредба, относно кои площи са допустими, където е записано, че такива могат да бъдат изоставени тревни площи, и единични или група дървета с площ до 100 кв.м.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Изцяло съм използвала материалите от проверката. Не съм била на място на проверката и затова съм се съобразила с констатациите на органа, който я е извършил.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: При положение, че е допустимо до 70 кв.м. да има изоставени тревни площи, защо не сте се съобразил с този факт и сте записали направо констатацията на органа извършил проверката. Там считам, че е допусната техническа грешка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Уточнявам, че 0.007 е закръглено на 0.01 ха, поради което съм приела че е недопустима площ.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Отбелязано е 70 кв.м - група дървета, това по-малко ли е от 100 кв. м.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това е очевидно, но площта по документи е недопустима.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Относно БЗС под № 3, може ли да обясните когато за един и същи имот има сключен договор за наем, вписан в Агенцията по вписвания, в Общинска служба „Земеделие” и за същия имот е представен договор за наем, който не е вписан, кой договор важи според Вас при доказване на ползване на даден имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Стигнала съм до момента, в който и двамата кандидати са представили договори, като и двамата потвърждават застъпването, което означава че застъпването не се присъжда на нито един от двамата. Останалото не е в компетенцията на вещото лице, нямам юридическа правоспособност. И двата договора веднъж заложени в системата фигурират там и всеки път излизат.

 

УПРАВИТИТЕЛЯТ Ж.: От това което вещото лице току-що заяви, че не може да отговори дали е правилно решено застъпването или не, то следва че вещото лице не е компетентно да определи това застъпване. Вещото лице не може да определи застъпването, а двамата кандидати са ощетени и им е наложена санкция за това застъпване и неотговаряйки на този въпрос, означава че вещото лице няма компетенция да отговори на въпроса на БЗС под т.3.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това е въпрос, който може да се разглежда в следващото заседание на делото като юристите се произнесат относно въпроса, който поставихте Вие.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: По БЗС под № 6 сте записали кой, кога го е установил и може ли да покажете на съда документа, с който е установено?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това е констатация на експертите извършили проверката на място с Джи Пи Ес и аз съм стъпила на нея. Уточнявам, че като запис на забележка тази констатация я няма.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Как установихте, че не е спазен национален стандарт 4.2 за да потвърдите това което фонд „Земеделие” е констатирало?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не мога да се противопоставям на констатациите, защото нямам посещение на място и съм се позовала единствено на констатациите извършени при проверката на място.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: На стр. 119 от контролния лист, може ли вещото лице да покаже на съда на който факт се е базирало за да заключи, че не е спазен национален стандарт 4.2. Измерена е допустима площ 3.29ха, няма никакви други забележки, как след това някой приема че е недопустима площта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Фактите се установяват на място при проверката. Забелязала съм го това, но не мога да се противопоставя на проверката, тъй като аз не съм била при извършването й. Разговарях с експертите, те казаха че експертите които са на терена не са длъжни да запишат в забележка това което е на терена.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Това записано в контролния лист противоречи на уведомителното писмо и на това записано в заключението Ви и не давате компетентно становище. Имам възражение по правилността на заключението на вещото лице, но нямаме финанси да си платим повторно експертиза и не мисля, че е необходима повторна, тъй като  вещото лице въобще не е отговорило на поставените задачи. Нямам други въпроси.

Правя искане за отвод на вещото лице, тъй като не е изследвало наличните по делото доказателства, а е копирало информацията налична в контролния лист. Както знаете жалбоподателят е подал възражение срещу този лист и не е съгласен с констатациите вътре и възражението е приложено по делото.

Не правя искане за назначаване на повторна или допълнителна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Противопоставям се искането на жалбоподателя за смяна на вещото лице, тъй като заключението по експертизата е компетентно и всеобхватно. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че вещото лице Г. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Г., с днес направените уточнения и допълнения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Моля за едномесечен срок да довнесем сумата за доплащането за вещото лице.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-техническата експертиза   изготвена от вещото лице Г. от 200лева на 808,70лева, като          

УКАЗВА на ответника в едномесечен дневен срок от днес да представи по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер още на  608.70лева.

 

УВЕДОМЯВА ответника, че при неизпълнение на дадените указния за доплатените разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 200 лева/л.603/.

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Правя искане ДФ „Земеделие“ да предостави по делото географски цифрови данни на извършените проверки на място със съдържащите се измервания с Джи Пи Ес и направени по време на мястото при проверката снимки на допустими и недопустими площи. Тази информация моля да бъде предоставена и на цветна карта, разпечатка на цветни карти, където с различни цветове да бъдат отразени заявените и измерените при проверката на място площи. Ответникът също така да представи доказателства, поради каква причина за БЗС с 17035-12-3-1 е счело, че не е спазен национален стандарт 4.2 и по какъв начин това е установено? Моля да приемете приложените от мен документи по делото като доказателства. С представените доказателства искам да установим, че договора за наем представен от другия кандидат е документ с невярно съдържание, не истински документ и независимо, че ответникът го е оценил като договор за наем с правно основание в рамките на настоящото производство следва да се установи, че е неистински и следва отпадне и да се реши спорът съобразно материалния закон.

             ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: По исканията на жалбоподателя, предоставям на съда, но за двата парцела всичко е представено с административната преписка по делото. По третото искане мисля, че е несъотносимо към настоящия спор и се противопоставям.

              УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Има още едно друго дело в Административен съд Бургас, което е за СЕП и е във връзка договора за наем на имот № 023041. Моля да ми предоставите възможност да представя доказателства от това дело в указан от Вас срок, но моля да е по-дълъг, тъй като следва да намеря номера и документите които ми трябват.

По днес заявените доказателствени искания от представителя на жалбоподателя съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответника и му предоставя едномесечен срок от днес да представи по делото географски цифрови данни на извършените проверки на място със съдържащи измервания с Джи Пи Ес, както и направените по време на проверката на място снимки на допустими и недопустими площи; цветна карта, където с различни цветове да бъдат отразени заявените и измерените при проверката на място площи.

ОТХВЪРЛЯ останалите доказателствени искания на жалбоподателя като счита, че наличието или не на документ с невярно съдържание следва да бъде установен по друг ред и не е в правомощията на Административен съд да изследва този въпрос в настоящото производство. Неистинността на документа следва да се установи в спорно исково производство по предявен иск по чл. 124, ал. 4, изр. 1, предл. 2 от ГПК от съответния граждански съд.

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя едномесечен срок от днес да изчерпи всички доказателствени искания, като посочи конкретно доказателство, което е събрано по друго административно дело на Административен съд Бургас, което е по жалба за СЕП по същото заявление.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания към момента-

Съдът намира, че в днешното съдебно заседание не следва да бъде приключено събирането на делото и даден ход по същество, с оглед установяване на релевантните по делото факти, за което предоставя на страните възможност да представят доказателства. С оглед необходимостта да се изискват доказателства, които не се намират в държане на страните, то следващото съдебно заседание следва да се насрочи в разумен срок поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.01.2015 година от 15.00 часа, за когато страните са уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: