ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2599 по описа за 2014година.                  

            На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Екоресурс”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не изпраща представител.

 

На именното повикване на второ четене в 13:20ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Екоресурс”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Екоресурс”ЕООД против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013година за кампания 2013година, с което е отказано финансово подпомагане по заявление УИН:02/200613/89603.

 

С жалбата се правят доказателствени искания да се допуснат до разпит М. Ф.М. и С. Г. Д. – експертите извършил двете ПнМ, като чрез техните показания се иска да се установи релевантния факт, че при ПнМ №245425 БЗС №17035-12-3-1 не е било посетено дружеството, както и че записът Национален стандарт 4.2 не е спазен и е техническа грешка.

ПОСТЪПИЛИ са молби от представляващия жалбоподателя Ж.Ж., вх.№3410/09.04.2015година, с която моли делото да бъде отложено поради отсъствието му и вх.№3464/20.04.2015година, с която се правят доказателствени искания за изискване на информация за лицето В.Я.И. от Национална база данни „Население”. Прави се искане за представяне на заверено копие от нотариален акт №50, том ІІ, вписан с вх.№290/07.04.2003година в РС-Средец за собствеността на имот №023003 в с.Горно Ябълково, община Средец. Писмените доказателства се искат за да се докаже, че договорът за наем, представен от Бачево-„Св.Георги”ЕООД е неистински.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4025/29.04.2015година от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Десислава Петрова, в която е заявено становище по хода на делото, както и е направено искане за допускане съдебно-техническа експертиза с конкретно поставени въпроси.

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта.

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с представените по делото доказателства, като извърши справка в отдел „Директни плащания за площ” към ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и Централното управление, както и навсякъде където прецени за необходимо, да даде заключение осъществени ли са фактите, които формират изискванията по Национален стандарт 4.2, както и да отговори на въпросите формулирани от ответника с нарочна молба вх.№4025/29.04.2015година.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 200 лева вносими от ответника в 7-дневен срок от съобщаването по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на страната, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице З.И.Г., адрес , която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение; 

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане на жалбоподателя за разпит на сочените в жалбата свидетели, като недопустими;

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане на жалбоподателя, направено с молба от 20.04.2015г., тъй като фактите, които се цели да се установят са неотносими по настоящото производство, доколкото съдът не разглежда граждански спор, а извършва проверка за законосъобразност на оспорения административен акт.

ДАВА възможност на двете страни, в едномесечен срок от днес, с писмена молба, с препис за другата страна, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

На страните да се изпрати незаверен препис от настоящия протокол.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.07.2015г. от 13.15 часа, за когато страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице след представяне на доказателства за изцяло внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: