ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 23.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и трети март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2599 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 15:48часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Екоресурс” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от управителя Ж.Ж..

 

За ОТВЕТНИКА - Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Л.-Т..

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№890/29.01.2016година от ответника /л.1020/ 5 бр. цветни карти за БЗС с номера №№ 29221-504-5-1; 17035-12-3-1; 29221-26-4-1; 29221-620-2-1 и 29221-168-3-1.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Запознат съм с докладваните документи и не възразявам да се приемат.Няма да соча други доказателства, но моля да бъдат приети като доказателства по делото документи, които съм представил на 30.09.2015година в съдебно заседание находящи се в том ІІІ, л.591 до 601, включително. На л.591 се намира договор за наем сключен на 10.05.2012година между В.Я.И. и „Бачево- Св.Георги”ЕООД, а документите които съм представил доказват, че лицето В.Я.И. сочат, че лицето е починало през 2008година. Нотариалният акт който приложил е за въпросната собственост на имот 023 003. Видно от скиците приложени по делото, нотариалния акт и другите документи, че Велчо Янков е бил съсобственик на друг имот в землището на с. Голямо Ябълково  и номера на имота посочен в съответния договор за наем може би следвало да касае този имот, и твърдя всъщност че е налице техническа грешка  в този договор.

 

           ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Предоставям на съд по приемането на сочените документи.

 

            По доказателствените искания заявени в днешното съдебно заседание, съдът приема следното:

            Видно от цитираните в днешното съдебно заседание документи,  представени от жалбоподателя в съдебно заседание 30.09.2015година, същите касаят установяването на факти, които по естество имат характера на косвени доказателства относно документи представени по административната преписка от ответника в настоящото производство. В действителност истинността на този документ не е оборена с влязло в сила съдебно решение по установителен иск, но преценката на доказателствата следва да бъде извършена в съвкупност, вкл. и на тези представени от жалбоподателя, с които се цели да се обори доказателствената тежест на договор за наем от № 27/10.05.2012година между В.Я.И. и „Бачево- Св.Георги”ЕООД. В този смисъл съдът счита, че следва да отмени определението си от съдебно заседание от 30.09.2015 година като приеме представените от жалбоподателя писмени документи като доказателства, поради което на основание чл.253 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание  на 30.09.2015година, с което е отхвърлил направените доказателствени искания от жалбоподателя като вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

ПРИЕМА като доказателства по делото договор за наем №27/10.05 2012година, на л.591 от делото, справка от регистъра на Национална база данни „Население” за лицето В.Я.И. на л.597- 598, Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имот №71, том І, рег.№691, дело 81 от 07. 04.2003година на нотариус Иван Кожухаров с № 255 в регистъра на нотариалната камера на л.599, Удостоверение за наследници на В.Я.И. на л.600 и скица за имот №02003 в землището на с.Горно Ябълково на л. 601.

 

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№890/29.01.2016година от ответника/л.1020/ 5бр цветни карти за БЗС с номера №№ 29221-504-5-1; 17035-12-3-1; 29221-26-4-1; 29221-620-2-1 и 29221-168-3-1 писмени документи като доказателства по делото.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Аз също нямам доказателствени искания. Моля да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Моля да уважите жалбата и отмените обжалваното  уведомително писмо на ДФ „Земеделие” като  неправилно и незаконосъобразно. Моля за разумен срок за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Претендираме юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото. Също моля за разумен срок за представяне на писмени бележки с подробни съображения.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   30.03.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:03 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: