ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести януари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2599 по описа за 2014 година.                  

 

   На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Екоресурс” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от управителя Ж.Ж..

 

За ОТВЕТНИКА - Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен от преди, представител не се явява.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно указания на съда с писмо вх.№9558/30.10.2015година от ответника/л.667/ доказателства по опис.

 

ПОСТЪПИЛО е становище от жалбоподателя вх.№10197/17.11.2015година, с което моли отново да се задължи ответника да представяне на доказателства.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх. №25.11.2015година от жалбоподателя, с приложено решение № 1250/13.07.2015година по адм.д. №1886/2014 година на Административен съд Бургас /л.961/.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 11082/08.12.2015година от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Л.-Т.,  с която моли делото да бъде отложено за друга дата, поради плануван годишен отпуск и отсъствието от гр. Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно указания на съда с писмо вх. №11773/30.12.2015 година от ответника цветни карти, ведно с приложено пълномощно.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.: Запознат съм с представените цветни карти от ответника. Считам, че няма нужда тези карти да бъдат разчетени, тъй като от тях не може да се докаже каквото и да е било. Първо това не са карти на всички заявени и проверени парцели. Същите са неясни, замазани, нечетливи и не може да се прочете номера на съответния парцел. По другото ми дело са представени такива, но други карти. По тях всичко се вижда и е четливо. На представените по настоящото дело цветни карти  контурите са много тънки, няма легенда кой цвят какъв е.

Представям и моля да приемете по делото извадка от контролен лист от проверка на място, която я има по делото, но я представям за окомплектоване. Представям и снимка-разпечатка на проверяващия по БЗС композитен номер 17035-12-3-1, която е налична в електронен вид по делото. Представям и снимка, където се вижда номера на файла. Представям снимка от същия парцел на храст къпина. Като гледаме можем само да гадаем дали не е изпълнен стандарт 4.2 за храсти, заради този храст къпина. Представям Работни инструкции – СЕПП Правилник за дейността на отдел „Технически инспекторат”, с който разполагам от дело № 8175/2013година на АССГ. Фонд „Земеделие” е представил този правилник по цитираното дело и аз съм се снабдил с него от там. Представям и Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние допълнени към м.юли 2013години, включително и стандарт 4.2 в сила юли 2013 година. От тези доказателства е видно, че ДФЗ счита че национален стандарт 4.2 за въпросното БЗС  не е спазен, поради наличие на храст къпина във въпросния парцел, което е видно и от снимката, която представих днес. Както можем да видим от действащия национален стандарт 4.2 към 2013година храст къпина вече не е сред нежеланата растителност и наличието на такъв не означава, че стандарт 4.2 не е спазен.

Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладваните в днешното съдебно заседание и днес представените от жалбоподателя писмени документи, като доказателства по делото, а снимките като веществени доказателства;

 

ПРЕДОСТАВЯ последна възможност на страните в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от уведомяването за ответника, да сочат доказателства, като съобразят приетите днес документи, както и че съдът не разполага със специални технически знания относно разчитането на цветните скици и снимки, които не са били изследвани от вещото лице Г..

 

УКАЗВА на страните, че при несвоевременно заявяване на доказателствени искания, които станат причина за отлагане на делото, на тази страна ще и́ бъде наложена глоба по чл. 92а от ГПК, в размер на 200 лева.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.03.2016година от 15.30часа, която дата и час жалбоподателя уведомен от днес, ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ на ответника с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.20часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: