ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2598 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Ж.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ впд Директор на ОД на МВР-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н. с представено пълномощно, находящо се  на лист 23 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата. Няма да сочим доказателства.

Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, в т.ч. и допълнително постъпилите от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие на Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателната и летателна техника на МВР.

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата и като намерите обжалваната заповед за незаконосъобразна, да я отмените с последиците по закон, като възложите в полза на жалбоподателя направените по делото разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Считам жалбата за основателна по съображенията изложени в самата жалба.

На първо място: Заповедта е издадена след изтичане на предвидения в ЗМВР по чл.195, ал.1 двумесечен срок от установяване на твърдяното нарушение.

На второ място: С оглед представената Наредба за вътрешните правила, доколкото в нея е посочено, че доверителят ми е нарушил разпоредбата на чл.233, т.1, при справка с процесните правила се установява, че там е вменено задължение да спазва скоростта на движение. Данни за виновно негово поведение за неспазване на скорост и за каквото и да е друго, което да е довело до увреждане макар и несъзнателно на повереното му служебно имущество нито в хода на административната проверка, нито по делото са установени.

На последно място: Видно от представеното на стр.22 по делото възлагателно писмо, явно е че причинените вреди са поети от застрахователя по застраховка „Каско”. В този смисъл липсва и каквото и да е като невъзстановено увреждане в резултат на това поведение.

По тия съображения считам жалбата за основателна и моля да я уважите.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

Юрисконсулт Н.: Считам, че жалбата е неоснователна. Обжалваният административен акт е издаден при спазване на предвидената от закона процедура и не са пропуснати сроковете. Посочена е фактическа обстановка, при която е допуснато нарушението, а именно нарушение на чл.233, т.1 от Вътрешните правила, с които жалбоподателят се е запознал, издаден е административен акт от компетентен орган, събрани са и са оценени неговите възражения в хода на образуваното производство.

 

 

С оглед на всичко изложено считам административният акт за правилен и законосъобразен, поради което моля да го потвърдите.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: