ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2349      Година 03.10.2018      град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на трети октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 2595 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „ЛП-Груп“ ЕООД с ЕИК: 200013284, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Хиподрума“ бл.142а, вх.1, представлявано от управителя Л. *. Петров против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-630-0360925/16.08.2018г. издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Жалба вх.№ ИТ-00-8712/31.08.2018г. по опис на ТД на НАП Бургас е  подадена до Директора на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

С разпореждане от 05.09.2018г. съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на жалбоподателя да внесе по сметка на съда дължимата държавна такса в размер на 50лв.

На 27.09.2018г. по делото е постъпила молба, подписана от жалбоподателя, в която посочва, че с жалбата е оспорена заповедта по административен ред. Прави искане да се прекрати производството по делото и да се изпрати преписката за разглеждане от Директора на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Административен съд Бургас намира, че делото не му е подведомствено.

Разпоредбата на чл.186, ал.4 от ЗДДС предвижда, че заповедите издадени на основание ал.3, подлежат на обжалване по реда на АПК.

От своя страна, разпоредбата на чл.81 и следващите от АПК, регламентират производството по административно оспорване на индивидуалните административни актове, каквото производство е инициирал жалбоподателят, с подаване на жалба пред непосредствено по-горестоящия   административен орган.

ЗДДС ограничава възможността за реализиране на административен контрол само в случаите на обжалване на разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на ЗПАМ и при искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на акта, при влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение.

В случая, жалбоподателят сам е избрал да реализира правото си на административно оспорване на акта по отношение на неговата законосъобразност, което право не може да бъде ограничено. Ето защо и на основание чл.130, ал.1 и ал.4 от АПК, производството по делото следва да бъде прекратено и изпратено на надлежния орган.  

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЛП-Груп“ ЕООД с ЕИК: 200013284, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Хиподрума“ бл.142а, вх.1 против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-630-0360925/16.08.2018г. издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2595 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на „ЛП-Груп“ ЕООД с ЕИК: 200013284, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Хиподрума“ бл.142а, вх.1 против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-630-0360925/16.08.2018г. издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП на Директора на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който делото се изпраща.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: