ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2594 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И.Р., редовно уведомена, явява се лично и с адв.С., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен експерт в ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява; представлява се от юрисконсулт Х., също днес представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Н. БВ., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.С. с представено пълномощно на лист 95 от делото

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам така депозираната жалба ведно с представените доказателства. Считам, че административната преписка е приложена в цялост по делото.

С оглед естеството на спора, допълнително представям и моля да приемете като доказателство писмо-известие с обратна разписка, касаещо връчване на покана за провеждане на общо събрание, както и друго макар неотносимо и свързано с процедурата далеч назад във времето от 2009г., от което е видно, че като адресат по така заявената процедура пред Община Бургас е уведомена и БВ.на посочен от нея адрес. Ако считате, че същото би следвало да бъде приложено, моля да го приемете като доказателство по делото с оглед на това, че сме се позовали на адрес, който тя е ползвала далеч във времето.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим доказателства към момента. Преписката е изпратена в цялост.

 

Адв.С.: Оспорвам като неоснователна жалбата. Същевременно считам, че оспореното решение е законосъобразно и обосновано. В тази връзка поддържам изложените в молбата от 06.10.2017г. съображения за неоснователност по същество на спора.

Моля да приемете представените с молбата доказателства по делото. Ще се ползваме от тях. В днешно съдебно заседание,  предвид представеното от колегата процесуален представител на жалбоподателката доказателство, искам да заявя единствено, че в случая доверителката ми има адрес в гр.София и на този адрес, който е в гр.София тя е комуникирала с Община Бургас именно във връзка с въпросното строителство. По делото сме представили доказателство. На този адрес е получила съобщение за издаването на разрешението за строеж. Представям копие от личната карта, за да се удостовери адреса.

 

         За отделяне на спорното от безспорното моля да се изясни следното: доколкото в оспорваното решение е посочено, че доверителката ми е непосредствен съсед по отношение на въпросния обект, за което е издадено разрешението за строеж, дали се оспорва по делото, че тя действително е такъв.

         Защото административният орган се позовал на разпоредбата на чл.185, ал.2 от ЗУТ, като в тази връзка е посочено, че доколкото тя е непосредствен съсед е необходимо нейното лично съгласие, което не е било дадено.

 

         Адв.С.: На първо място: в допълнение към становището ми оспорвам доказателствата, които са приложени по делото с предходна молба на заинтересованата страна. Същите са неотносими към настоящия спор. Касаят други правоотношения и нямат връзка с процесното решение издадено по реда на чл.91 от АПК.

На следващо място: считам, че доказателствата по делото красноречиво говорят кой на какво основание е заинтересовано лице. Що се касае до разпоредбата на чл.185 от ЗУТ, считам, че  не следва да се попълва с каквито и да е становища по настоящото дело, тъй като самото решение на административния орган страда именно от пороци свързани с неговата форма по смисъла на производствените правила в АПК и по-конкретно чл.59, ал.2. Считаме, че това е така, тъй като за издаване на решението са послужили напълно формални основания, които не кореспондират с естеството и изпълнението на строежа.

         Считам, че нормата на чл.185 не се обосновава от фактическите основания посочени в процесното решение, което на още по-малко основание трябва да се потвърди в настоящото съдебно заседание дали е било непосредствен съсед или не.

 

СЪДЪТ към адв.С.: Започвате да излагате становище по същество относно приложението на материалния закон, което ще се прецени от съда, а това, което е необходимо да се изясни в днешно съдебно заседание е поставеният от адв.С. въпрос относно непосредственото съседство  - дали заинтересованата страна БВ.е собственик на съседен на процесния обект.

Адв.С.: Жалбоподателката лично ще отговори на този въпрос.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Потвърждавам, че БВ.е непосредствен съсед. Заинтересованата страна действително се явява непосредствен съсед на строежа.

 

         Съдът, като взе предвид така депозираното в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателката Р.Р. изявление относно разположението на процесния обект спрямо притежаваното право на собственост от страна на заинтересованата страна Б.В., намира за необходимо да отдели като безспорно и ненуждаещо се от доказване това обстоятелство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТДЕЛЯ като безспорно и ненуждаещо се от доказване в настоящия процес обстоятелството, че заинтересованата страна Е.Н. БВ.е собственик на обект в процесната жилищна сграда,  разположен непосредствено до обекта предмет на разрешението за строеж.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение, както и допълнително постъпилите от страна на заинтересованата страна писмени доказателства, същите подробно описани в депозираната от нея молба находяща се на лист 91 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя и заинтересованата страна писмени доказателства, подробно описани в техните изявления записани по-горе в протокола.

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да отмените процесното решение на Община Бургас, с което е оттеглено издаденото в полза на доверителката ми разрешение за строеж като неправилно и незаконосъобразно.

Ще рамкирам основните ни доводи за незаконосъобразност, а именно:

Издаденото решение е напълно необосновано, липсват мотиви защо административният орган е прибегнал до издаването му, тъй като фактите и обстоятелствата, които са залегнали в него стоят извън материалноправните норми уреждащи разрешаването на такъв тип СМР. Посочените фактически основания касаят изрично изводи по отношение на липсата или наличието на дадени документи, но без да е ясно в каква връзка се търсят те, кое налага тяхното безспорно прилагане към административната преписка и какво обосновават те. В тази връзка правното основание, което е предизвикало издаването на решението също не дава отговор на този въпрос.

Член 185, ал.2 от ЗУТ има 7 хипотези свързани с прилагането на тази разпоредба.

От фактическите основания посочени по-горе, а именно липсата на уведомление, неучастие в общо събрание, несъобщаване на разрешението за строеж, все си мисля,че не могат да обосноват приложението на нормата на чл.185, ал.2.

Затова и не сме поискали извършване на съдебно-техническа експертиза, която да навлезе в дълбочина по проблема свързан с разрешението за строеж, тъй като основанията за издаването на процесното решение не са свързани с тях и не се обосновават с тях.

 Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски съобразно представеният договор за правна помощ.

Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите процесното решение като правилно и законосъобразно.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Адв.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да оставите в сила, т.е. да потвърдите обжалваното решение на административния орган и съответно да оставите без уважение като неоснователна жалбата.

Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Моля да ни присъдите разноски, за които представям нарочен списък.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: