ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2593 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.М.К., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че делото е върнато от Върховен административен съд, като с решението № 10791/04.09.2017 г. по административната дело №5664/2016 г. решението на Административен съд – гр. Бургас е отменено изцяло и делото е върнато за разглеждане от друг състав на настоящия съд.

ДОКЛАДВА днес постъпила от пълномощника на жалбоподателя по делото писмена защита, с която моли да се даде ход на делото, моли да се задължи ответника по жалбата да представи доказателства за това кога, на какво основание и в какъв размер са изплатени командировъчни разходи на лицата И. В. А. и Б.С. К.; кога и на какво основание И. В. А. и Б.С. К. са поставени на подчинение на И.Б.Д.. Искането обосновава като свързано с твърдението за нищожност на акта, тъй като твърди, че И. В. А. и Б.С. К. не са били включвани в структурата на ТД на НАП – гр. Варна нито за определен период от време, нито за постоянно.

Изразява становище по съществото на спора.

Прилага списък на разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Молим да приемете  доказателства по делото – справки от „Инфонотари“ ЕАД, удостоверяващи валидността на квалифицираните електронни подписи, положени в издадените електронни документи по делото към определени дати. Правя уточнение само, че справката, която представяме, е изискана по друго административно дело, но касае същите длъжностни лица в същия период и електронни подписи, издадени от същия доставчик на удостоверителни услуги, така че моля да ги приемете. Нямам други доказателствени искания.

По отношение на молбата във връзка с направените доказателствени искания от жалбоподателя, изразявам становище за неотносимост към предмета на спора. Считам, че във връзка с компетентността на органите, възложили ревизията, тази на органите, извършили ревизията и въобще с нищожността на издадения акт, Върховният административен съд се е произнесъл и към настоящия момент предметът на спора не е този, поради което Ви моля да не бъдат уважени исканията по доказателствата и да приключите събирането на доказателства.

 

Съдът, като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените до момента писмени документи.

 

Като съобрази постановеното от Върховен административен съд решение  № 10791/04.09.2017 г. по административно дело № 5664/2016 г. по опис на ВАС, видно от което върховният съд е  приел, че в конкретния случай са спазени изискванията на чл. 10, ал. 8 от ЗНАП и на чл. 7, ал. 3 ДОПК с възлагането на ревизията на А. и К. по цитираните разпореждания на изпълнителния директор на НАП, поради което е прието, че издаденият от И.Д. и И. А. ревизионен акт, предмет на спора, не е нищожен и делото е върнато с указания съдът да изложи мотиви по унищожаемостта на този акт, а не нищожността, намира, че следва да остави без уважение искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на допълнителни доказателства във връзка с нищожността на ревизионния акт, след като върховният съд вече се е произнесъл по този въпрос.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя съдът да задължи ответника по жалбата да представи доказателства във връзка с твърденията му за нищожност на оспорения ревизионен акт.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Аз няма да излагам никакви съображения, подробни такива са изложени в потвърдителното решение на Директора на Дирекция ОДОП и аз моля при постановяване на Вашето решение да ги съобразите и бъдат взети предвид. В случай, че бъде отхвърлена жалбата, претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 426 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: