ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 10.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На десети октомври                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2592 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АНВЕРС КОМЕРС“ЕООД, редовно и своевременно призован,  представлявано от управителя Е.И., не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ - БУРГАС В ЦУ НА НАП ГР.СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к. Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К. Д.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Анверс Комерс“ ЕООД, ЕИК 201591095, представлявано от управителя Е.А.И., със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Кукленско шосе“ №12 , ет.4 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-629-03600922 от 16.08.2018 година, издадена от Е.В.- *** „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на материално-правните предпоставки за издаване на оспорената заповед, включително извършено нарушение от страна на жалбоподателя  на императивните правила и норми на ЗДДС или подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане с достатъчно точна конретизация на време, място и автор на извършеното нарушение. В тежест на административният орган е и да мотивира размера на наложената ПАМ, доколкото  при  доказване на наличието на предпоставките за постановяването й същия е задължен да я наложи при условията на обвързана компетентност.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.Моля да приемете административната преписка.Няма да соча доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:Моля да постановите решение,с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите като законосъобразна заповед за налагане на ПАМ. Безспорно е установен начина на извършване на нарушението, при което са налице фактическите основания за налагане на  тази заповед. Налице са и правните основания за налагане на мярката, с оглед на което на основание чл.176 ал.1 т.1 б.А е наложена атакуваната заповед. Моля, с оглед събраните доказателства да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразна издадената заповед за налагане на ПАМ. Моля да присъдите ю.к.възнаграждение, съобразно Наредбата.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:54 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

.