ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2339

 

02.10.2018 г., гр. Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 2591 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „Тръстъс“ ЕООД, ЕИК 204406769, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, ул. „Месамбрия“ № 17, представлявано от управителя А. *. Христов против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-615-0267689 от 15.08.2018 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Жалбата е подадена чрез издателя на оспорената заповед и е адресирана до директора на дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. С писмо изх. № ИТ-00-8599#1 от 04.09.2018 г. Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас при ЦУ на НАП е изпратил жалбата до Административен съд – Бургас. С молба с вх. № 10871 от 02.10.2018 г. жалбоподателят иска прекратяване на производството по адм. дело № 2591/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас и изпращане на преписката за произнасяне от Директора на дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Разпоредбата на чл. 126 от АПК предвижда, че съдебните производства започват по искане на заинтересованите страни. От така цитираната разпоредба се установява, че защитата срещу административните актове е обусловена от изрично изразена воля на субекта, легитимиран да я търси, да сезира съда.

В настоящия случай жалбоподателят е упражнил право на оспорване по административен ред, като изрично е направил искане за отмяната на заповедта, което искане е адресирано до Директора на дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, горестоящ орган на издателя на заповедта – Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Жалбата не е адресирана до съда и не съдържа искане към Административен съд - Бургас, поради което неправилно горестоящият административен орган я е изпратил направо до съда, без да съобрази с волята на жалбоподателя да оспори ПАМ по административен ред. Когато няма искане до съда за решаване на конкретен правен спор за него не възниква задължение да предприеме действия по разрешаването му. Подведомствеността на спора пред съда е абсолютна положителна процесуална предпоставка за съществуването на правото на съдебно оспорване и отсъствието й изключва допустимостта на съдебното производство. Предвид това, жалбата следва да се изпрати на горестоящият административен орган – Директора на дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, за разглеждане и произнасяне по реда на чл. 81-98 от АПК.

С оглед изложеното и на основание чл. 130, ал. 4 от АПК, Административен съд Бургас, І състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тръстъс“ ЕООД, ЕИК 204406769, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, ул. „Месамбрия“ № 17, представлявано от управителя А. *. Христов против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-615-0267689 от 15.08.2018 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2591/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на „Тръстъс“ ЕООД, ЕИК 204406769, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, ул. „Месамбрия“ № 17, представлявано от управителя А. *. Христов против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-615-0267689 от 15.08.2018 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, на Директора на дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, по компетентност.

 

Определението може да се обжалва от жалбоподателя и от Директора на дирекция „Оперативни дейности“, в главна дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                                СЪДИЯ: