ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2591 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА и ИЩЦА в производството – П.Г.З., редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – М.К.П. – инкасатор в Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ (ОП СУОИ) в Община Поморие, редовно уведомен, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска – Община Поморие, редовно уведомена, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба вх. №12197/15.11.2017 г. от П.Г.З., с която представя вносна бележка за внесена държавна такса в размер на 10 лева за предявения иск и 2 броя снимки и карта.

Съдът ДОКЛАДВА молба вх. № 12221/15.11.2017 г. от Община Поморие, с която изразява становище за недопустимост на жалбата поради просрочие и моли делото да бъде прекратено.

Съдът ДОКЛАДВА молба вх. № 12942/01.12.2017 г. от П.Г.З., с която изряза становище по искането на ответника за прекратяване на производството.

Съдът ДОКЛАДВА молба вх. № 13686/19.12.2017 г. от ответника, с която изразява становище за недопустимост на предявения иск от П.З. за обезщетение за вреди и моли да бъде оставен без разглеждане и по отношение на него производството да бъде прекратено.

 

СЪДЪТ обявява на страните, че по възраженията за допустимост на производство ще се произнесе след преценка на всички събрани по делото доказателства с крайния съдебен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ А.: Правя искане делото да се отложи с оглед неявяването на лицето, което е присъствало при налагане на тази мярка и подписало протокола. За мен причините за неявяването му в днешно съдебно заседание са неизвестни, още повече, че той е прекратил трудовите правоотношения с община Поморие и ние нямаме възможност за контакт с него освен с призовка.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да приемете  приложените към делото писмени доказателства.

Не възразявам делото да се отложи, за да се даде възможност на ответната страна да бъде изслушана. При необходимост да се извърши служебна справка за настоящ и постоянен адрес на лицето и да бъде призовано там.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Аз възразявам.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към молбата на г-жа З. и молбата на ответника.

Като съобрази, че делото е насрочено за разглеждане в днешно съдебно заседание с оглед предоставена  възможност на ответника П. да допълни обясненията си във връзка с приложената от него принудителна административна мярка, но същият не се явява в днешно съдебно заседание, намира за основателно искането на адвокат А. да отложи делото за друга дата с призоваване на ответника М. П., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.03.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час днес присъстващите страни са редовно уведомени.

Да се призове ответникът по жалбата М. П. за насроченото съдебно заседание на адреса, на който е бил призован за първото по делото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: