ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2591 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ и ИЩЕЦ в производството – П.Г.З., редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – М.К.П. – инкасатор в Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ (ОП СУОИ) в Община Поморие, редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска – Община Поморие, редовно уведомена, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на П.Г.З. против принудителна административна мярка – принудително преместване на неправилно паркирано превозно средство, осъществена въз основа на протокол №0000000824/17.08.2017 г., разпоредена от М.К.П. – инспектор в ОП СУОИ в Община Поморие, с искане за отмяна на принудителната административна мярка, както и обективно съединен с нея иск за обезщетение за понесени имуществени вреди против община Поморие, с искане да бъде осъдена община Поморие да заплати на ищцата обезщетение в размер на 48 лева за незаконно репатриране на автомобила й и 36 лева за престояване на автомобила на наказателен паркинг. Поискано е и присъждане на всички сторени по делото разноски.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Поддържам жалбата и предявеният иск. Няма какво друго да добавя.

Няма да соча други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: В момента не се сещам за случая.

Съдът ПРЕДЯВИ на ответника протокол  №0000000824/17.08.2017 година.

ОТВЕТНИКЪТ П.: По протокол № 0000000824/17.08.2017 г.  моето име фигурира на първо място и аз подписах този протокол. Бях там, когато беше репатриран автомобилът на жалбоподателката.

Няма как да е вдигнат неправилно автомобилът. Щом е вдигнат, значи е бил спрян неправилно. Не мога да си спомня повече подробности.

Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ А.: Жалбоподателката не е уточнила с оглед на твърдението й, че правилно е паркирала, къде е бил паркиран автомобилът, че неправилно са й го изнесли. Не виждам в жалбата мястото на паркиране. Само се твърди, че е паркиран до някакъв хотел.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Автомобилът ми беше паркиран пред хотел „Поморие“ на площад „Весела Страшимирова“. Целият остров там е площад „Весела Страшимирова“. Там няма неподвижни забранителни знаци – било „забранено паркирането“, „забранено спирането“ или пък знаците за принудително преместване на автомобилите.

АДВОКАТ А.: Знаци, че може да се паркира има ли?

От името на община Поморие заявявам, че не са верни твърдяните основания в жалбата. В нея е посочено, че органите, които извършват тези проверки и могат да осъществяват принудителна административна мярка, се определят по съответния ред. Община Поморие е представила заповед от 14.06.2017 г., с която посочва на какво основание и въз основа на какви нормативни актове са определени длъжностните лица за извършване преместване при неправилно паркиране на пътното платно. Представям трудови договори на лицата, подписали протокол №0000000824/17.08.2017 година. Представям и моля да приемете като доказателство и снимковия материал към протокол №0000000824/17.08.2017г., като моля да укажете на жалбоподателката да заяви това ли е нейният автомобил на снимката.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: На снимка № 1 това е моят автомобил, който е с рег. № РВ 3452 МХ.

ОТВЕНТНИКЪТ П.: Аз също се разпознавам на снимка № 1 при репатриране на автомобила.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима.

На този етап нямам доказателствени искания.

Ако допуснете, моля да бъде изслушана страната, а именно лицето, което е наредило принудителната административна мярка, с оглед изясняване обстоятелствата, свързани с това.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представени от страните писмени документи и да допусне обяснения от страната – ответник във връзка с приложената принудителна административна мярка, документирана с протокол №0000000824/17.08.2017 г., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представени от страните писмени документи.

ДОПУСКА обяснения от ответника по жалбата М.К.П. – инкасатор в ОП СУОИ в Община Поморие.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Колата е в кръстовище, затова е вдигната. Тук има пътна маркировка М14, но колата е навлязла много повече в кръстовището отколкото в маркировката. Затова го вдигнахме автомобила, защото беше в кръстовище.

За мен колата е в кръстовището затова е репатрирана.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.:*** нека да уточни пред съда, защото и в протокола, и в отговора на г-н И.А., който получих след подаване на жалбата, не е уточнено кое е кръстовището. Моля Община Поморие да уточни кое е кръстовището, защото цялото това място пред хотела е площад „Весела Страшимирова“.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Аз се сещам къде е кръстовището, но в момента не мога да конкретизирам наименованието на улиците. В гр.Поморие е категорично. Ще мога в следващо съдебно заседание да конкретизирам къде точно е била паркирана колата, поради което моля да ми  предоставите възможност.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Друго наше становище е, че автомобилът е репатриран без присъствие на полиция.

ОТВЕТНИКЪТ П.: На репатрирането присъстваше не само полицай, а и катаджия.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Според Вас този автомобил, както е бил паркиран, създаваше ли опасност за други участници в движението?

ОТВЕНИКЪТ П.: По принцип пречи на самия завой.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Движението на въпросното място интензивно ли е?

ОТВЕТИКЪТ П.: Да, движението на въпросното място е интензивно. Даже по предната улица минава влакчето постоянно.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към ответника П..

 

Съдът констатира, че за предявения от П.З. иск за обезщетение за вреди с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ не е представен документ за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – гр. Бургас, което го прави нередовен, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

УКАЗВА на ищцата П.З. и й предоставя възможност в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото документ за внесена по сметка на Административен съд – гр. Бургас държавна такса, в размер на 10 лева за подадения иск за обезщетение за вреди с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ищцата П.З., че при неизпълнение на указанията в срок, производството ще бъде прекратено в тази част по отношение на предявения иск.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника П. да допълни обясненията си във връзка с приложената от него принудителна административна мярка, документирана с протокол №0000000824/17.08.2017, в следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени съгласно чл.137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: