ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2591 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА и ИЩЦА в производството – П.Г.З., редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – М.К.П. – инкасатор в Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ (ОП СУОИ) в Община Поморие, редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска – Община Поморие, редовно уведомена, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Колата е вдигната на кръстовище на ул.“Христо Ботев“ и ул. „Пейо Яворов“.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на ответника П. скица-извлечение от картата на гр. Поморие, отразяваща и улиците „Христо Ботев“ и „Пейо Яворов“.

ОТВЕТНИКЪТ П.: На самата скица е отбелязано къде се е намирала колата. Точно на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „Пейо Яворов“.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Оспорвам! Колата ми беше паркирана на площад „Весела Страшимирова“, не е в кръстовището паркирана и там няма никакви знаци за принудително преместване, забранено паркиране.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Не е вярно. Аз нямаше да я вдигна, ако беше на площада. Дори има и маркировка там М14 – начупената линия, която означава забранено спиране, освен че колата беше на кръстовище.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да уточните движението на автомобилите по улиците, за които споменахте, в двете посоки ли се осъществява.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Улица „Пейо Яворов“ мисля, че е еднопосочна отляво на дясно в схемата, а другата мисля, че е двупосочна. Но и по двете улици се движат автомобили в съответни посоки, няма зона за ограничено движение.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЦА З.: Моля да уважите жалбата и предявения от мен иск.

АДВОКАТ А.: От името на община Поморие ще моля да оставите без уважаване жалбата и съответно да оставите в сила протокола, въз основа на който е осъществена принудителна административна мярка – принудително преместване на неправилно паркирано моторно превозно средство. Както и да разсъждаваме, каквото и да посочваме евентуално за пътен знак, ответникът каза, че автомобилът е паркирал точно на кръстовището. От една страна е неправилно, защото има такъв път, а от друга страна пречи на движещите се автомобили. Не е необходимо в този случай пътен знак „забранено паркирането“ след като говорим за едно кръстовище, което обслужва две улици.

По отношение на така предявеното искане за имуществени вреди съм изразила писмено становище, че не може да бъде разгледано в настоящото производство и съм посочила исковете, които могат да бъдат предявени.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Считам, че принудителната административна мярка е законосъобразна.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите оспорването, тъй като  същото е пряко свързано с иска по ЗОДОВ. Считам, че принудителната административна мярка като индивидуален административен акт устно законосъобразно и правилно е приложена. От доказателствата по делото бе установено, че е извършена от компетентно лице, с вменено задължение от принципала на собствеността на пътя. Същевременно Законът за движение по пътищата регламентира, че паркирането в кръстовище следва да е на разстояние пет метра. Също така, видно от доказателствата по делото така паркираният автомобил е представлявал опасност за останалите участници в движението и поради изложените съображения правилно по аргумент на нормата на чл.172, ал. 2 ЗДвП е приложена принудителната административна мярка.

Предвид изложеното, моля да отхвърлите и претенцията за възстановяване на сумата за репатрация на автомобила.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: