О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  2285          26.09.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, XXII-ри състав, на двадесет и шести септември през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Съдия: Яна Колева

 

като разгледа адм.д. №2590 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба, на С. П. П., управител на „Весна трейд“ ЕООД, ЕИК 204198293, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Македония“ № 59 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-631- 0263997 от 15.08.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП Бургас.

Съгласно постъпила на 21.09.2018г. молба от жалбоподателя, вх. № 10572/21.09.2018г. същият изразява становище, че е адресирал жалбата си до по-горестоящия административен орган, а не до съдебната инстанция, поради което моли образуваното съдебно производство да бъде прекратено, като преписката бъде изпратена на Директора на „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП Бургас за произнасяне по съществото на жалбата.

Сочените в молбата обстоятелства се установяват и от петитума на самата жалба, по чиято инициатива е образувано производството. Касае се за оспорване, адресирано до по-горен административен орган с отправено искане към него да отмени ЗППАМ като незаконосъобразна.

При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №2590/2018г. поради обстоятелството, че жалбата е адресирана до Директора на „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП Бургас и преди произнасянето му по съществото на спора, респ. преди постановяване на отказ да се произнесе, е налице процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 и чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С. П. П., управител на „Весна трейд“ ЕООД, ЕИК 204198293, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Македония“ № 59 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-631- 0263997 от 15.08.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №2590/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката по делото на Директора на „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП Бургас за произнасяне по жалбата на С. П. П., управител на „Весна трейд“ ЕООД, ЕИК 204198293, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Македония“ № 59 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-631- 0263997 от 15.08.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който преписката по делото се изпраща.

 

                                                        СЪДИЯ: