ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2590 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.С.Б. и С.Е.Б., редовно призовани, се явяват лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Малко Търново, редовно призован, се явява, адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: По здравословни причини не можахме да осигурим свидетеля в съдебно заседание. Представям писмена декларация от името на свидетеля.

 

АДВОКАТ Р.: Приемете декларацията като доказателство по делото. Съществуват други доказателства, които отричат напълно твърдението за годината на построяване.

 

АДВОКАТ П.: Отказвам се от искането за разпит на свидетел. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: В предходното съдебно заседание беше представено становище от АГКК-Бургас, от което става ясно, защо процесната сграда не е нанесена на КК на гр.Малко Търново, което поставя нови въпроси. Във връзка с това представям административната преписка по издаване на удостоверението за търпимост, като видно от приложените към нея доказателства е ясно основанието за издаването му, а именно скица от Кадастъра от 2007г. и от регулационния план на Малко Търново от 1986г., на които въпросната пристройка не е нанесена. Представям извадка от регулационния план от 1986г. на Малко Търново на което по ясно се вижда въпросната пристройка. Други доказателства, няма да соча. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ П.: Не виждам каква е връзката на представените доказателства с делото, доколкото има становище от АГКК-Бургас, от което става ясно, че предмет на настоящото производство въобще не е сграда.

 

АДВОКАТ Р.: Има връзка с търпимостта.

 

АДВОКАТ П.А: Не е предмет каквато и да е сграда и това е удостоверено от АГКК-Бургас. Ние не отричаме факта, напротив не е заснета и не е нанесена, именно защото не е сграда, нито самостоятелен обект в сграда и като такава не представлява обект по смисъла на Закона за Кадастъра и ЗУТ и не е нанесена. Не може, защото не е нанесена да се направи извод, че е незаконен строеж, тя просто не съществува на тези документи. Ние го представяме това удостоверение от АГКК-Бургас, че не е нанесена в тези документи, а не е нанесена, защото представлява една стена процесната т.нар. „пристройка“. Това е една стена, използвайки другите две съществуващи стени за да се спусне навес, който е с открито пространство. Не виждам връзката и какво противоречие има от представеното от кадастъра становище и това което днес представи представителя на ответника. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя за оттегляне на гласни доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.10.2017г., с което е допуснат при условията на довеждане от страна на жалбоподателя един свидетел.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, които ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отмените изцяло оспорената от нас заповед, като незаконосъобразна. Първото ни съображение е че, е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила, като не е спазена формата за издаване на заповедта. В самата нея липсват мотиви, липсват фактически основания за издаването, като административният орган се е ограничил с посочването на неспазените разпоредби - за наличие на строително разрешение и одоберни инвестиционни проекти. По- голямата част от къщите в Малко Търново и това е ноторно известен факт на главния архитект и специалистите в Общината са построени в периода на 50-60 години на миналия век и съответно за тях не се съхраняват строителни  книжа. Редно е в охранителното производство при издаване на нотариален акт, да се представят удостоверения за търпимост и след изследване на фактите и обстоятелствата от значение за спора за прилагане на §16 от ЗУТ, така и по административното производство по премахване на тези сгради. Считам, че в това производство административният орган въобще не е изследвал юридическите факти залегнали в §16 от ЗУТ, още повече има издадени в тази връзка удостоверения за търпимост и не е обсъдил какво ги касае ли и не ги касае. Подходът на издаване на заповедта е изключително формален, което е в нарушение на процесуалните правила. Задължение е на административния орган да изследва  всички факти и обстоятелства за издаване на такава заповед, а това не е сторено. Единствената констатация, която намираме като фактическо твърдение в констативния акт, е че тъй като не е нанесен в КК се прави погрешното заключение, че е построен след 2007г.. На следващо място искам да отбележа, че в самата заповед е неправилно е определен вида на самото строителство, характера и индивидуализация на самия строеж няма, нещо което като грешка беше поддържано и в днешното съдебно заседание от представителя на общината. Не говорим за обект и погрешно е определен като сграда и пристройка и по този начин погрешно е обусловил административния орган заключение, че е обект на кадастъра и след като не е нанесен на КК, той не е съществувал до 2007г., ерго построен е след 2007г. и като такъв е незаконен и нетърпим. Видно от представеното писмо от Кадастъра, става въпрос за една стена, която е 2,50м, която с другите две обуславят пространство, което е отворено. Моля да уважите жалбата. Ще представя писмено становище в определен от Вас срок.

 

АДВОКАТ Р.: Уважаема г-жо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. В жалбата не са наведени конкретни доводи относно незаконосъобразността на заповед № 319 от 08.08.2017г. на Кмета на Община малко Търново. На първо място обжалваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на провомощията му, а именно кмета, който съгласно чл.225а, ал.1 от ЗУТ той или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2, или части от тях. Заповедта е издадена в съответната писмена форма и при липса на съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е процедурата по чл.225а от ЗУТ, а именно съставени са констативни актове, а именно констативен акт №2/16.03.2016г. от служители по чл.223, ал.1, установено е незаконно строителство осъществено без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж. Не споделям доводите на жалбоподателите, че процесната сграда не е достатъчно ясно описана, а именно, че не са посочени индивидуализиращите признаци - площ, разположение, предназначение. Видно от стр.1 на Констативен акт №2 от 16.03.2016г., в частта 3 изпълнение на строежа същия е индивидуализиран. Моля за възможност за представяне на подробни писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да оставите без уважение жалбата и потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна.

 

АДВОКАТ П.: Моля да присъдите на доверителките ми направените по делото разноски, съобразно представения списък и заявелние, което представям.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ: Съгласни сме с казаното от адвокат П.. Нямаме какво да добавим.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: