ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2590 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.С.Б. и С.Е.Б., редовно призовани, се явяват лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Малко Търново, редовно призован, се явява адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.С.Б. и С.Е.Б. против заповед № 319/08.08.2017г. на кмета на Община Малко Търново, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат  „Пристройка“, намираща се в УПИ ХІ-1108, кв.78 по регулационния план на гр.Малко Търново с идентификатор 46663.508 по КК на Малко Търново собственост на лицата.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, както и твърдяната от тях незаконосъобразност на издадена заповед, включително и да ангажират доказателства за законност на извършеното строителство и твърдяната търпимост на строежа.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата и моля да приемет представнеите с нея писмени доказателства. Представям заявление до СГКК гр.Бургас, с оглед постановеното в констативен акт №2, че не е нанесена постройката в кадастъра и от там заключението, че е построена след 2007г., предвид датата на одобряване на КК на гр.Малко Търново. Това заявление, е защото така определена от административния орган постройка е изградена много преди 2007г., вкл. и преди 1987г. и предвид, че има непълнота сме поискали да бъде отразена пристройката. Съответно в отговора по това заявление, СГКК гр.Бургас, е отразено че това не е обект по смисъла на закона за кадастъра и имотния регистър и не е обект по ЗУТ, който подлежи на кадастрално заснемане и нанасяне, т.е. заключението и аргументите на административният орган, че постройката е пострена след 2007г. на практика се опровергава от представените в съдебно заседание писмени доказателства. Това са писмените доказателства, които считаме за относими и сме представили по настоящото дело. Представям доказателствата с препис за другата страна.  Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: От името представлявания кмет на община Малко Търново, заявявам, че жалбата е неоснователна. Считам, че така обжалвания административен акт на кмета на община Малко Търново е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при спазване на административнопроизводствените правила предвидени по закон. По отношение на доказателствата, да се приемат представените от Община Малко Търново такива, представляващи преписката по атакуваната заповед, както и днес представените такива от жалбоподателите. Други доказателства, ние няма да сочим.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че не сочат доказателства за годината на изграждане на процесния обект.

 

АДВОКАТ П.: Във връзка с дадените указания от съда, моля да ни се даде възможност да ангажираме гласни доказателства, защото с писмени не разполагаме.

 

АДВОКАТ Р.: По отношение на удостоверението за търпимост, колегата държи ли да бъде приложено. Да се предостави възможност на страната за събиране на гласни доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Б.: За цялата тази процедура, това как е извършена от тази комисия, аз живея в чужбина и не съм уведомена по надлежния ред, има имейли и други средства за комуникация и ако имахме възмжност да си представим аргументите, свидетелите и всички доказателства, мисля че този въпросен казус би бил решен на ниво Община с адвокат и необходимия състав, но нас не ни се предостави тази възможност и се стигна до Вас и смятам, че това е идеята. Не ни беше дадена възможност да представим нашите аргументи за защита. Аз живея в чужбина и специално  а това съм дошла, но Вие преценявате за кога и дали да го отложите делото. Всичко сме си извършили по закона, съгласно законите на тази държава и считам, че правата на гражданите трябва да бъдат спазени.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането за разпит на свидетел, от името на моите доверители.

 

Съдът счита така направеното искане за основателно поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА при условията на довеждане от страна на жалбоподателите един свидетел, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателите, че в случай че не бъде доведен свидетеля, в следващото съдебно заседание определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017г. от 10.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: