ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети април                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 258 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РУЖА“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., с представено пълномощно, находящо се на лист 1284 (том VІ) от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 1296 (том VІ) от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 18.04.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         П.Н.Н. – 61год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. То е придружено с приложение в табличен вид.

 

Адв.Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт М.: Имам само един уточняващ въпрос. На стр.3 от заключението вещото лице е записало, че е поискало информация от ТД на НАП Бургас. Да уточним каква е информацията.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Информацията е според съдебното удостоверение, което поисках от съда и тя касае начисляване на ДДС по продажбите на доставчика „Пойнт стор“ ЕООД във връзка с първата задача.

До днес не ми е представена информацията, независимо че ми се обадиха от ТД на НАП, че я подготвят, но все още не е изготвена, за да я получа. Обикновено ми се обаждат да отида да я получа или ми я изпращат по куриер. В случай, че я получа, веднага ще я внеса в съда.

Не съм установила връзка с доставчика и поради това поисках от НАП информацията.

 

Юрисконсулт М.: Вещото лице е изискало информация относно отразяването на съответните фактури.

Отговорът на този въпрос го има в ревизионния доклад и заявявам, че въпросните 5 броя фактури издадени от доставчика „Пойнт стор“ ЕООД в периода месец юни 2015г. е посочено в доклада, че са включени в дневниците за продажби и мога да заявя, че същите са включени в дневниците за продажбите и въпросът не е спорен. Това е записано на стр. 5-6 от ревизионния доклад.

Поради което считам, че отпада необходимостта тази информация официално да се изпрати от ТД на НАП-Бургас.

 

Адв.Н.: Да се приеме заключението. С оглед на заявеното смятам, че е изяснен въпросът. Също така това е видно от  ревизионната преписка в протокол за насрещна проверка № П-2221016040523-141-001/20.04.2016г.

 

          Съдът,  като съобрази взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв., 300лв от които от внесения депозит, като разликата от 100лв. следва да се заплати от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Адв.Н.: Допуснати са до разпит двама свидетели и моля единият да бъде заличен. Водя единият свидетел, който моля да се разпита в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Не възразявам.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Н.К.Б.– 42г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните в процеса, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Б.:

 

Адв.Н.: Работили ли сте в „Пойнт стор“, в кой период, като какъв и на кои обекти в кой период сте работили?

Свидетелят Б.: Работил съм през 2014г., късно есента и през 2015г. докъм месец юни-юли, т.е. до лятото. Работил съм като строителен работник в тази фирма. Образованието ми е средно специално - строителен техник.

През този период работехме на кооперативния пазар в център на гр.Сливен. После времето се развали и работихме на детските площадки, които се изграждаха в кварталите на гр.Сливен. Полагахме бетон. Кварталите са „Сините камъни“, „Клуцхор“, „Българка“, „Ст.Заимов“.

Адв.Н.: Какви СМР изпълнявахте на пазара?

Свидетелят Б.: Там предимно беше стъргане и боядисване на покрива; имаше малка смяна на поликарбон с феролит; мажехме, след като старата боя беше компроментирана.

Адв.Н.: На детските площадки какви работи изпълнявахте?

Свидетелят Б.:  Изпълнявахме бетонови работи - кофраж, заливане на бетон, като на една от площадките се включихме и в лепенето на изкуствената трева.

Адв.Н.: С тази фирма имахте ли някакъв писмен договор?

Свидетелят Б.: Не.

Адв.Н.: Как Ви наеха?

Свидетелят Б.: Договорихме се за тази работа, толкова пари, стиснахме си ръцете и ми плащаха на ръка всяка седмица.

 Адв.Н.: Имате ли спомен колко човека бяхте на работа, бригада ли бяхте, на какъв принцип работеха останалите?

Свидетелят Б.: Различно. Стигахме до 10-15 човека, но по принцип 6 човека със сигурност имаше на обекта през това време.

Адв.Н.: Имате ли впечатление дали тези колеги на същия принцип работеха?

Свидетелят Б.: Не мога да кажа. Имаше доста голямо текучество.

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт М.: От къде сте?

Свидетелят Б.: От гр.Сливен.

Юрисконсулт М.: Бихте ли обяснили кой Ви свърза с тази фирма?

Свидетелят Б.: Мой познат пак строителен работник.

Юрисконсулт М.: Бихте ли обяснили кой Ви плащаше седмичната заработка.

Свидетелят Б.: Не знам каква роля е изпълнявал човекът, който ни плащаше, но му викахме началника.

Юрисконсулт М.: Ходили ли сте в счетоводството на фирмата, за да получите заработката си?

Свидетелят Б.: В счетоводство не съм ходил. Те имаха нещо като фургон и на различните обекти на място ни плащаха. Плащаше ни човек, който предполагам, че е бил от фирмата.

Юрисконсулт М.: Спомняте ли се как се казва този човек?

Свидетелят Б.: Не мога да се сетя за името на този човек. Казваха му „началника“ и така се обръщахме към него. Не съм чувал името му.

Юрисконсулт М.: Обяснихте, че сте бъркали бетон.

Свидетелят Б.: Не съм казал, че сме бъркали бетон. Правехме кофраж. Желязото също се връзва на ръка, а бетонът пристига или с миксер или с бетонпомпа. Случва се понякога, ако е в по-малки количества може да се бърка и на ръка. Може да пристигне със „Зил“, самосвал, различно.

Юрисконсулт М.: Материалите кой ги докарваше?

Свидетелят Б.: Аз съм нямал отношение към това. Пристигаха там самосвалчета, бордови камиони и не съм се интересувал кой откъде ги взема. Имаше и струпани материали. Моята работа е друга.

Юрисконсулт М.: За получените средства от тази работа подавали ли сте декларация за тези пари?

Свидетелят Б.: Трябва ли да подавам? Не, не съм подавал декларация да ги декларирам като доход.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

Адв.Н.: Няма да ангажирам други доказателства.

Юрисконсулт М.: Също няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя писмени бележки. Представям списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 2634 лева.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: