ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 258 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.08 часа се явиха:

 

         СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от пълномощниците си, съответно адв.Н., с представено пълномощно, находящо се на лист 1284 (том VІ) от делото за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „РУЖА“ ООД и юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 1296 (том VІ) от делото за ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.      

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е депозирано в канцеларията на съда на 28.09.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

 

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         инж.К.Д.М.  66 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

         

          Адв.Н.:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Юрисконсулт М.: На стр.2 от заключението сте посочили какви документи сте проверили. Виждали ли сте разрешение за строеж, възлагателни писма?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не са ми представени възлагателни писма и разрешение за строеж. Цитирал съм документи, които са представени в преписката по делото - договори между Община Сливен и главни изпълнители и съответно между изпълнители и подизпълнители, които са цитирани в експертизата. Съответно са цитирани по-нататък в констативно-съобразителната част и протоколи за приемане на извършени работи от главния възложител, т.е. Община Сливен за някои от обектите.

 

          Юрисконсулт М.: На стр.3 от заключението сте описали нужните работници като необходим минимум. Да разбирам ли, че по тези сметки, тези хора трябва да работят 7 дни, за да извършат тази работа?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трима души по 8.30 часа на ден на човек, това са 25.5 човекочаса или това е един работен ден за тримата работници. 162 часа, които съм записал в заключението, делено на 25.5, стават 6 човекодни за трима души, т.е. тримата души за шест дни ще свършат тази работа. Описал съм работния процес. За  всички тези норми време съм посочил откъде е черпена информация и това са книжки за разходни норми в строителството.

 

          Юрисконсулт М.: Възможно ли е тази работа да бъде свършена за 5дни за двата строителни обекта – спортната площадка в кв.Ново село и спортната площадка в кв.Стоян Заимов?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правил подобно изчисление за това, не мога да преценя в момента. Задачата ми е поставена колко ресурси са необходими по всяка фактура. Не съм правил комбинация по обектите. За всеки вид работа съм определил тези разходни норми на материали, на труд и механизация, където е имало и съм посочил вида на механизацията.

          Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

          Адв.Н.: Във връзка с въпроса на ответната страна по отношение на строителното разрешение у мен възникна един въпрос. След като инвеститор и главен възложител е Община Сливен, на чие име ще бъде издадено разрешението за строеж?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Самите спортни площадки са общински обекти и това е ремонт на тези площадки, а не изграждане на нови. В тази връзка възложителят като орган и по ЗТСУ или ЗУТ преценя според вида на ремонта дали се изисква разрешение за строеж или не, съобразно чл.151 или 149 от ЗУТ. Не съм проверявал такива документи, но има договори между Община Сливен и някакъв главен изпълнител и съответно подизпълнители, които са изпълнявали работата конкретно по процесните пет фактури. Възможно е само договаряне на ремонт, без да се изисква такова разрешение, защото това е оперативно решение на администрацията на общината и да не се изисква разрешение за строеж.

 

          СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В последната част от заключението,  т.2, където сте описали по всяка една фактура  колко човекочаса са необходими, за да бъдат изпълнени дейностите по нея – дали за тези хиляди човекочасове, които сте описали, изпълнителят разполага с този трудов ресурс, който да бъде разпределен във всички строителни обекти, по които е ангажиран за този период от време, имайки предвид обема на възложените строителни дейности, тяхната сложност.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Към делото са представени справки, които мисля, че са представени към ревизионния доклад, в които самата фирма жалбоподател е представила към 2014г. и към 2015г. кои са работниците поименно, с ЕГН, какъв вид работа са изпълнявали на съответни обекти и какви работни дни в месеца са участвали. За другите подизпълнители, каквито са в случая „Пойнт стор“ ЕООД - нямам никаква информация. Процесните СМР са изпълнени от „Пойнт строй“ ЕООД. В самия ревизионен доклад за тази фирма няма почти никаква информация и съответно има декларация за отказ написана на  ръка.

 

          Адв.Н.:  Нямам повече въпроси по това заключение. Допълнителна яснота по този въпрос може да внесе съдебно-счетоводна експертиза, за която съм приготвила задачи.

          Да се приеме заключението.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на  300 лева изцяло от внесения депозит.

 

Адв.Н.: Моля да допуснете извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, които съм поставила в нарочна молба, която представям с препис за ответника.

 

Юрисконсулт М.: Нямам възражение относно допускането на съдебно-счетоводна експертиза, но относно Въпрос № 2 считам, че има достатъчно данни, че доставчикът „Пойнт стор“ ЕООД не е имал назначени лица по трудови правоотношения, както и такива по граждански договори. Относно Въпрос № 4  - вещото лице, което изслушахме днес, в заключението по техническата експертиза  отговори, че приблизително СМР са идентично актувани. На стр.5 от заключението по техническата експертиза вещото лице е описало видове СМР. Позовавам се на сегашната констатация по експертизата, която днес слушахме.

 

Адв.Н.: Трябва да се изследва целият поток по акта, фактурата и съответно другият акт и другата фактура. При формулиране на въпроса съм ползвала мотиви на ВАС, не само да се съпостави акт срещу акт, но и да се  види дали фактурите отговарят на тези актове.

Моля да допуснете извършването на експертизата.

 

Съдът счете депозираната днес молба на адв.Н. за ангажиране на съдебно-счетоводна експертиза с оглед съдържащите се в нея въпроси за основателна, следва да бъде уважена, поради което и на основание чл.195 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в депозираната днес молба от жалбоподателя чрез неговия пълномощник.

Експертизата да се изготви от вещото лице П.Н.след внасяне на депозит в размер на 300лв. от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Юрисконсулт М.: В днешно съдебно заседание представям и моля да бъдат приети като доказателство писмо от „Борика“ АД с вх.№ 17-00-25/1/07.09.2017г. с информация относно квалифицираните електронни подписи на служители на ТД на НАП-Бургас, както и диск със седем броя файлове. Писмото касае електронните подписи на лицата, ведно с обяснение към него и разпечатка на електронните подписи на служителите, които са подписали РА, РД и съответно ЗВР.

 

Адв.Н.: Не възразявам по приемането на представените доказателства.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М. писмени доказателства, касаещи квалифицирани електронни подписи на органите подписали документите в ревизионното производство.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства,

съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.01.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.28  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: