ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 03.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети април                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 258 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РУЖА“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., която днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., също днес представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Н.:  Изцяло поддържам жалбата на моя доверител. Да се приеме административната преписка.

Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирала в нарочна молба, която представям с препис за ответната страна.

Правя искане за събиране на гласни доказателства, посредством разпит при режим на довеждане на двама свидетели, за доказване по отношение на обстоятелството за изпълнението на СМР и доставката на арматура, след което ще поискаме и извършване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

         Юрисконсулт Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Относно искането за извършване на съдебно-техническа експертиза -  предоставям на съда.

По отношение допускане до разпит на двама свидетели за изпълнение на доставката СМР и доставка на арматура, считам че в конкретния случай има писмени доказателства, от които е видно какво е изпълнението и въпросът ми е по-скоро свидетелите на кого са служители.

 

Адв.Н.: Единият свидетел е служител на доставчика на СМР, а за доставката на арматурата, свидетелят е служител на жалбоподателя „Ружа“ ООД.

Юрисконсулт Ж.: Предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена по повод проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия.

 

Доказателствените искания на адв.Н. заявени в днешно съдебно заседание съдът счете за основателни, доколкото посредством тях биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като съобрази представените по делото писмени доказателства, както и след извършване на оглед на място на процесните обекти, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице С.Б. при депозит в размер на 300лв. вносим от жалбоподателя в7-дневен срок считано от днес.

 

 

 Доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетели съдът също счете за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане в следващото съдебно заседание  на двама свидетели водени от страна на жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.06.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: