О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 269/17.02.2014г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на седемнадесети февруари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                                               СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№258 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалбата на „Винарна Дивес Естейт”ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Марица” №154, офис А9, представлявано от Д.И.Р. и М.В.Р. – управители, подадена чрез пълномощника адв.Николай Велев против Акт установяване на задължения №АУ001525/05.11.2013г., потвърден Решение №АУ 001525#1/02.01.2014г. на директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие.

По делото е постъпила молба вх.№1133/2014г. от пълномощника адв.Николай Велев, с която заявява, че оттегля жалбата и иска производството по нея да бъде прекратено. Към молбата е представено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на пълномощника в това число и по отношение правомощия свързани с разпореждане с предмета на делото.

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради оттегляне жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати. 

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Винарна Дивес Естейт”ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Марица” №154, офис А9, представлявано от Д.И.Р. и М.В.Р. – управители, подадена чрез пълномощника адв.Николай Велев против Акт установяване на задължения №АУ001525/05.11.2013г., потвърден Решение №АУ 001525#1/02.01.2014г. на директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие, поради оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №258/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

   СЪДИЯ: