Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 933 

 

град Бургас, 19.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                      ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 258/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Ю.Д.Й., ЕГН **********,***, чрез представител по пълномощие адвокат К.П., съдебен адрес ***, е оспорил решение№ 174/5.12.2012г., постановено по АНД № 381/2012г по описа на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000471/02.07.2012г. издадено от началник областен отдел „Контролна дейност” при Държавна автомобилна инспекция Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на Министерство на транспорта, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) е наложено наказание глоба в размер на 1 500лв. В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Касаторът иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление. Ангажира доказателства, представя писмено становище.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за това, че на 30.05.2012г. в гр.Карнобат, посока към гр.Ямбол извършва обществен превоз на товари с товарен автомобил марка „Волво” с посочен регистрационен номер и прикачено ремарке, с регистрационен номер, двете собственост на фирмата превозвач, притежаваща съответния лиценз, без водачът да притежава карта за квалификация, като в наказателното постановление е посочено, че съгласно свидетелството за управление на МПС на водача, същия е придобил категория „С” на 13.03.1980г.

Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № 41/2008г. водачите на МПС, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на МПС от категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+Е, D или D+Е, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.

Според санкционната разпоредба, приложена в случая - чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, водачът на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, без редовно издаден лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му се наказва с глоба 1 500 лв. при първо нарушение.

Съгласно §2, ал.2 от Наредба №41/2008г. – водачите придобили правоспособност за управление на МПС от С1, С1+Е и категории С или С+Е, преди 10.09.2009г. подлежат на периодично обучение. Според ал.4, т.3, на §2, водачите по ал.2 придобили правоспособност за управление на МПС от 01.01.1981г. до 31.12.1990г. преминават първия курс на периодично обучение до 31.12.2012г.

Касаторът притежава категория С, която е придобил на 13.03.1980г. както и С+Е, която е придобил на 21.05.1985г.

Спорът по настоящото дело е коя категория следва да бъде отчетена в случая, като се има предвид, че управляваното от водача МПС е товарен автомобил и прикачено към него ремарке. Според чл.21, т.4 от ППЗДвП моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви - категория С - товарни автомобили, чиято максимално допустима маса надвишава 3 500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от 750 кг. Съгласно т.7 от същата разпоредба на Правилника - категория С + Е е състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг.

В конкретния случай административнонаказващия орган не е изследвал дали прикаченото към товарния автомобил ремарке е с максимално допустима маса под или над 750 кг, което определя и категорията, която водачът следва да притежава за да управлява автомобила с прикаченото ремарке. Този факт е от съществено значение, защото ако се отчете категория С, както е извършил наказващия орган, съгласно §2, ал.4, т.2 от Наредба №41/2008г. водачът е следвало да премине курса за периодично обучение най-късно до 31.12.2011г., т.е. към датата на нарушението - 30.05.2012г. е следвало да притежава карта за квалификация. В случай, че се приеме обаче, че управлявания товарен автомобил плюс прикаченото ремарке изискват от водача да притежава кат. С+Е, която касаторът притежава, но е придобил през 1985г., то тогава на основание §2, ал.4, т.3 от Наредба № 41/2008г. същия е длъжен да премине първия курс на периодично обучение едва до 31.12.2012г., което изключва задължението му към 30.05.2012г. да притежава карта за квалификация на водача.

След като наказващия орган не е установил надлежно релевантен за съставомерността на деянието факт, какъвто е факта каква е допустимата маса на прикаченото ремарке, от която ще се определи каква категория следва да притежава водача, която е определяща за това, от кога следва да притежава карта за квалификация и въпреки това е ангажирал отговорността на лицето, като при липса на данни е приел че е нужна категория С, т.е. прикаченото ремарке е под 750 кг., наказващия орган е постановил едно незаконосъобразно наказателно постановление, което районния съд е следвало да отмени.

По изложените съображения решението на районният съд следва да се отмени като неправилно, а по съществото на спора – следва да се отмени наказателното постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Решение№ 174/05.12.2012г., постановено по АНД № 381/2012г по описа на Районен съд Карнобат, вместо него постановява:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000471/02.07.2012г. издадено от началник областен отдел „Контролна дейност” при Държавна автомобилна инспекция Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: