ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 16 юни 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в открито заседание на 30 май 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:………………….

 

разгледа адм. дело 258 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от М.Б.Ч. *** Търново срещу отказ на кмета на община Средец да издаде заповед за изземване на земеделски имот по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, обективиран в писмо изх. № М-94-00-346/27.12.2010г.

         Жалбоподателката Ч. посочва, че писмото, на което се е позовал административния орган с изх. № 423/17.12.2010г. на ОСЗ – гр.Средец, видно от което тази служба не съхранява регистър на лицата, ползващи земеделски земи на територията на община Средец, не отговаря на истината. Иска се кметът на община Средец да бъде задължен да издаде заповед по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ за изземване на собствения на жалбоподателката земеделски имот, представляващ имот № 016042, в землището на с.Малина, община Средец.

         В съдебно заседание жалбоподателката поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Административният орган – кмет на община Средец не се явява и не се представлява, изпраща административната преписка.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на правен интерес от воденото оспорване.

         Видно от административната преписка, от жалбоподателката Ч. е отправено искане до кмета на община Средец, вх. № 94-00-346/13.12.2010г., видно от което, същото съдържа твърдение, че притежавания от нея земеделски имот, представляващ нива с площ от 4,500 дка, съставляваща имот № 016042, в местността “Драковска река”, се обработва от лицето К.К., без да има сключен договор за обработването на имота и без да заплаща полагащите й се суми за ползването на имота. По повод на това искане, първоначално кметът на община Средец се е произнесъл с процесното писмо изх. № М-94-00-346/27.12.2010г., в което посочил, че тъй като не може да се удостовери лицето, обработвало процесния имот през стопанската 2009-2010г., не може да се издаде исканата заповед по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, като в тази връзка се е позовал и на писмо изх. № 423/17.12.2010г. на ОСЗ – гр.Средец, видно от което, службата не съхранява регистър на лицата, ползващи земеделски земи на територията на община Средец.

Независимо от това, на основание последващо издадено Удостоверение № 433/03.01.2010г. на ОСЗ – гр.Средец, с последваща Заповед № 7/06.01.2011г., издадена по реда и на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, кметът на община Средец  е разпоредил процесният имот № 016042, собственост на жалбоподателката, да се изземе от търговското дружество “ГБМ” АД, за който е установено, че ползва имота без правно основание. Имотът е предоставен на собственика – жалбоподателката Ч., като със същата заповед, на основание чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ е разпоредено в 3-дневен срок ползвателят  “ГБМ” АД да внесе сумата от 189 лв., представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района, за времето на неправомерното ползване. Видно от отбелязването върху заповедта, същата е връчена на П.И.П. - пълномощник на жалбоподателката, който е получил горната сума, както и е сключил договор за обработването на имота за стопанската 2010-2011г. с “ГБМ” АД.

         При тези фактически данни, които не се сочат от жалбоподателката пред съда при разглеждането на жалбата в съдебно заседание, следва да се приеме, че воденото от нея оспорване към настоящия момент е вече лишено от правен интерес. Исканият от нея административен акт – заповед за изземване на имот № 016042, представляващ нива с площ от 4,500 дка в землището на с.Малина, е издаден от административния орган и е обективиран в Заповед № 7/06.01.20141г., с която е разпоредено процесният имот № 016042, собственост на жалбоподателката, да се изземе от търговското дружество “ГБМ” АД, за който е установено, че ползва имота без правно основание. Имотът е предоставен на собственика – жалбоподателката Ч., като със същата заповед, на основание чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ е разпоредено в 3-дневен срок ползвателят  “ГБМ” АД да внесе сумата от 189 лв., представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района, за времето на неправомерното ползване. При тези данни, оспорването на първоначалния отказ, обективиран в писмо № изх. № М-94-00-346/27.12.2010г. на кмета на община Средец, е вече лишено от правен интерес, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.

         Ръководен от горните мотиви и на основание чл.253 от ГПК и чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ протоколно определение, четено в съдебно заседание на 30.05.2011г. за даване ход на делото по същество.

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Б.Ч. *** Търново срещу отказ на кмета на община Средец да издаде заповед за изземване на земеделски имот по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, обективиран в писмо изх. № М-94-00-346/27.12.2010г.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 258/2011г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: