ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер  258 по  описа  за 2008 година.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, С.И.Б. и С.М.М., редовно уведомени, се явява адв. М.

За всички останали ЖАЛБОПОДАТЕЛИ, редовно уведомени, се явява адв. Е. А.***, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Б.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - ПС „Груп” АД, „Бакхус” ООД и ЕТ „М. Д” – адв. М и адв. О.

Останалите ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, редовно уведомени, не се представляват.

         Явява се вещото лице.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М: Да се даде ход на делото.

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б: Да се даде ход на делото.

         АДВ. М: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

         АДВ. О: Да се даде ход на делото.

        

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Снема самоличността на вещото лице както следва:

 

М.Р.Г. – 60 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отг. по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено, което поддържам.

        

         АДВ. А.: Нямам въпроси към вещото лице по настоящата експертиза, но ще искам назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

         АДВ. М: Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на АДВ. М.: Това, което разглеждам е трети вариант на УПИ, който е приет.

         От две страни УПИ І е с улици – ъглово.

Възможно е било теренът, където се намира бл. 16 да не бъде обособяван в УПИ, а да остане част от терен за комплексно жилищно застрояване.

Целият терен на кв. 28 и 29 по действащия план на комплекса от 1988 г. е общинска собственост.

Всички парцели, които са обособени с обжалвания ПУП отговарят на нормативите. В закона са дадени минималните размери и новите урегулирани поземлени имоти, които съответстват, спазени са нормативите.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 500 лв., платимо от внесените депозити.

 

АДВ. А.: Моля на вещото лице по съдебно-техническата експертиза да бъдат поставени две допълнителни задачи, които съм посочил в молбата, която представям на съда, с копие за страните.

         Позовавам се на промяна на статута на терена, представляващ общински паркинг. Исканията за експертиза са отразени в раздел ІІІ от молбата.

АДВ. М: Доверителите ми са подали самостоятелна жалба до съда. Още в нея са поискали назначаване на допълнителна експертиза. С допълнителна молба, която е с дата 08.04.2008 г., в нея сме посочили конкретните въпроси, на които нямаме отговор.

АДВ. А.: Запознат съм с молбата. Нямам възражение.

АДВ. М: Имам също два допълнителни въпроса към вещото лице, които ще представя в нарочна писмена молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Б: Нямам допълнителни искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адв. А. в нарочното заявление, както и на тези, посочени в молбата на лист 542 по делото, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на останалите страни да формулират въпроси към експертизата.

Експертизата да се извърши от същото вещо лице след депозит от 250 лв., вносим от жалбоподателите С.Б. и С.М. общо и 250 лв. от жалбоподателите, представлявани от адв. Е. А..

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.02.2009 г. – 13,40 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: