ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2589 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна М.Н.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

адв. П.: Да се даде ход на делото.

Юк. Д.: Моля да не се дава ход на делото. Производството е недопустимо. Моля да го прекратите. Подробни съображения съм изложил в жалбата, приложена към оспорването пред ВАС, което поддържам изцяло.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че с Определение № 3826/26.03.2018 г., постановено по административно дело № 3071 от 2018 г. на Върховен административен съд, е отменено Определение № 297/07.02.2018 г., постановено по административно дело № 2589/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. В така постановения съдебен акт състав на вас е указал, че съдът следва да приобщи определени документи като писмени доказателства по предвидения процесуален ред. Това изискване няма как да бъде изпълнено, ако не бъде даден ход на делото.

Съдът докладва, че по делото с писмо вх. № 1413/02.02.2018 г. е постъпила изискана от съда писмена справка от „Български пощи“ ЕАД, ведно с надлежно заверено копие от регистъра за доставяне на препоръчани пратки.

 

адв. П.: Моля да приемете като доказателство по делото справката от „Български пощи“ ЕАД, извлечението от регистъра, както и обратната разписка, представена по делото по номера на пратката. Предвид обстоятелството, че оспорваме подписа върху така представения опис на препоръчани пратки за разнос 242Е моля да допуснете съдебно-графологична експертиза, която да установи, като разбира се изследва оригинала на място в „Български пощи“ ЕАД, подписът, положен в опис 242Е, страница 1/1 от дата 14.08.2017 г. положен ли е от жалбоподателя А.Б., както и подписът, положен върху обратната разписка по номера, посочен в справката на „Български пощи“ ЕАД, положен ли е от жалбоподателя. Нямам други доказателствени искания.

 

юк. Д.: Жалбата считам за недопустима, алтернативно неоснователна. Предвид направеното оспорване и искане за събиране на допълнителни доказателства, ако прецените, че те са необходими за изясняване на спора, то моля в условията на призоваване да допуснете свидетел – пощенския служител В.В.Д., с адрес на призоваване по месторабота „Български пощи“ ЕАД, Районно управление ЮИР, улица „Цар Петър” №2, гр. Бургас, която е връчила известието за доставяне и която да свидетелства относно фактите, които са релевантни по отношение на направеното оспорване, а именно за връчването. Къде пощенският служител е намерил въпросното лице Б., дали го е намерил, дали му е връчил, дали е установил кой е този, на когото връчва и също така пред него ли е бил положен подписът, който в момента се оспорва върху известието за доставяне. За да се установи по безспорен начин факта на връчването на основание чл. 144 АПК във вр. с чл. 176 ГПК моля да разпоредите в съдебното заседание, когато ще бъде разпитван пощенският служител, да се яви и лично лицето А.Б., за да даде обяснение относно оспорените обстоятелства и да отговори на въпросите: Уведомяван ли е за връчване на съобщението? Връчвано ли му е било съобщение? Кога? Къде се е намирал по време на връчването? В пощенския клон, на място из селото или другаде? Полагал ли е подпис върху процесното съобщение на 16.08.2017г.?   

 

адв. П.: Противопоставям се на така направеното искане. Считам, че изследването на подписа е достатъчно доказателство в насока дали лично г-н Б. е подписал обратната разписка и самото известие. Противопоставям се също на искането за разпит на пощенския служител, тъй като свидетелски показания евентуално биха установявали положен ли е подписът от лицето Б. или не. Затова трябва специални знания, а не свидетелски показания.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска изготвянето на съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите изследвания да отговори на поставените въпроси на адв. П., формулирани в днешното съдебно заседание. 

определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-графологична експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас,  в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Х.Д., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

допуска до разпит в качеството на свидетел пощенската служителка В.В.Д.а с адрес за призоваване по месторабота „Български пощи“ ЕАД, Районно управление ЮИР, улица „Цар Петър” №2, гр. Бургас, която да де разяснение по факти и обстоятелства, свързани с връчването на оспорвания административен акт.

Предвид горното и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.09.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: