ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети януари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2589 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Б., редовно призован, се представлява от адв. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна М.Н.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

В залата се явява вещото лице С.Ж.И..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 29.12.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

юк. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Д.:  Нямам въпроси. Считам, че вещото лице е отговорило изчерпателно на поставените му въпроси. Моля да се приеме заключението.

 

юк. Д.: Имам един въпрос.

В действащия кадастрален план видяхте ли нанесена въпросната сграда?

 

вещото лице: В първия кадастрален план от 1972 г., който е бил действащ, сградата е била нанесена.

 

юк. Д.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице инж. С.Ж.И. по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 400,00 лв., 300,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. (изд. Р.К.О – 300,00 лв. – 09.01.2018 г.)

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. Д.: Водим допуснат от съда свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание относно годината на построяване на процесната сграда.

 

Юк. Д.:  Аз възразявам по искането за допускане на този свидетел. В предходно съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя заяви,  че годината на построяване на сградата е 1981 г., което обстоятелство аз не оспорих, като категорично заявих, че по отношение на годината на построяване на сградата не сме събрали доказателства, поради което и не оспорваме твърдението, че тя е построена през 1981 г. Това обстоятелство не е спорно между страните, поради което считам, че събирането на допълнителни доказателства, в това число и свидетелски показания в тази насока са излишни.

 

Съдът с оглед формулираното доказателствено искане и като съобрази становището на процесуалния представител на ответника намира, че фактите и обстоятелствата, които следва да бъдат установявани посредством разпита на поискания свидетел не са спорни между страните, поради което и това доказателствено искане се явява неоснователно и неотносимо.

По изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за допускане до разпит на свидетел, който да удостовери годината на построяване на процесната сграда.

 

Адв. Д.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Няма да соча други доказателства. Ще се ползвам от представените такива до момента. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед становището на страните и поради липсата на допълнителни доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Д.: Mоля уважаемия съд да уважи изцяло жалбата като основателна и доказана. Видно от обсъденото днес и прието заключение на вещото лице става ясно, че сградата е търпим строеж по смисъла на чл. 16 от пзр на зут и макар и незаконосъобразен не подлежи на премахване. Фактът, че клиентът ми е имал възможност да я узакони, но не го е направил не означава, че същата следва да се премахне по административен ред и с настоящата заповед.  Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски в размер на ДТ, депозит за вещо лице и адвокатски хонорар по представеното пълномощно на адвокат П.. Моля да ми бъде представен кратък срок за писмени бележки, ако има нещо за допълване, защото съм заместващ адвокат.

 

Юк. Д.: Считам, че проведеното административно производство е правилно и законосъобразно. Констатиран е строеж без наличните книжа затова. Видно от заключението на вещото лице този строеж не е нанесен в нито един регулационен план. Не стана ясно в план кадастрален с коя заповед и от коя година е видян нанесен този строеж. Съгласно предвижданията на Заповед № 343 от 1972 г. за упи III-377 в кв. 38 по плана на с. Извор по отношение на застрояването е предвидена жилищна сграда, поради което процесният строеж се явява незаконосъобразен, а заповедта правилна и законосъобразна. Моля да я потвърдите като такава и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. При положение, че достигнете до друг правен извод моля да намалите адвокатския хонорар на ответната страна до минимума.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: