ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.11.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2589 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Б., редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас , редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна М.Н.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  А.Н.Б. против Заповед № 2056/04.08.2017 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Стопанска постройка“, находящ се в северната част на УПИ III-377, кв. 38, на границата с УПИ IV-376, кв. 38, по плана на с. Извор, Община Бургас.

 

Адв.П.: Уважаеми г-н председател, поддържам жалбата така, както е предявена. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства. Моля да приемете представената от ответната страна административна преписка. Имаме две доказателствени искания – за допускане и изготвяне на съдебно-техническа експертиза и след изслушването на експертизата да бъдат допуснати до разпит двама свидетеля при режим на довеждане.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената от нас административна преписка. По отношение искането за експертиза предоставям на съда. По отношение искането за допускане на двама свидетели при режим нa довеждане, които съгласно изписаното в жалбата ще установяват годината на извършване на процесния строеж, то процесуалният представител на жалбоподателя знае, че нямаме спор по отношение на нея. Не сме открили кога е извършен строежът. Няма смисъл да се допускат тези свидетели, ако това ще доказват.

 

адв. П.: Заявявам, че стоежът на сградата, предмет на заповедта, е извършен през 1981 г., което категорично е заявил моя доверител. Ако не се спори за това по делото, то моля да се приеме като безспорен факт.

 

Юк. Д.: Да се приеме така направеното уточнение. Не оспорваме така заявената година на извършване на строежа.

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и уточнения по тях, и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки, проверки и оглед на място да отговори на въпросите, формулирани в сезиращата съда жалба ( л. № 4 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната съдебно-техническа експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.01.2018 г. от  14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: