ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2588 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно уведомени, не се явяват. За тях адвокат Г., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА кмета на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.М..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

М.П.М. –години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

АДВОКАТ Г.: Във връзка с Приложение №3 към заключението Ви, искам да попитам на какво се дължи разликата в изображенията на сградите по вашата схема и по едромащабната топографска карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разликата се дължи на начина на поддържане на видовете карти в различните мащаби. Едромащабната карта е 1 към 5000 и в нея застрояването се дава примерно, а не действителното застрояване. Просто се посочва, че обектът е застроен, заради това се различава това застрояване по ЕТК/едромащабна топографска карта/ и това което аз съм дал. С жълт цвят съм отразил действителното застрояване, а малките жълти кутийки са бунгалата и те са нищожни на база изображенията на картата, която е силно увеличена, за да може да се виждат и двата вида изображения, вкл. и процесния имот 17. Това се нарича в геодезията генерализация. Показва, че имотът е застроен, но как точно, няма как да се изобрази, защото на фона на мащаба са дребни и трябва да е една чертичка.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Н.: В констативната част сте казали, че 450дка са дадени за определяне на строителна площадка за обект „Курортно селище Ахтопол-север“ , като се отчуждават и дават държавни земи на ЦС на БПС за изграждане на това селище 230 дка, вкл.30 дка дере. На база на Приложение 4, може ли да се каже къде са тези 260 дка от всичките 450 дка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма такава скица, която да показва точно 260 дка, но са част от тях. Мога да добавя, че дерето е в регулация, но няма картен материал да показва, само става въпрос че са част.

АДВОКАТ Н.: Няма други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

АДВОКАТ Г.: На същото Приложение №4 изследвали ли сте тези 450 дка като площ отговарят ли на въпросното изображение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвал, не съм имал такава задача и съм ги приел така, както е посочено в самия документ. Там пише около 450 дка.

АДВОКАТ Г.: По отношение плана 1984г., сте записали, че процесния имот е пл.№ 20, но нямаме изображение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ползвал съм скица на общината на съседни имоти. Имат такава скица и мога да я представя. На тази скица се вижда, че процесния имот попада в имот пл.№ 20, както съм написал в заключението. Не ми е предоставен картен материал. Те твърдят, че няма план, но има такива скици по този план. Този план не е одобрен, но са издавали скици от него. Казаха, че не съществува този план, но това не е вярно. Щом са издавали скици на тази база, значи съществува такъв план.

АДВОКАТ Г.: Моля да задължите ответника да предостави въпросния план заедно с разписния лист, на вещото лице, за да изготви в пълнота заключението си. Въпросният план от 1984г. представлява тристранен план на почивните бази на отделните предприятия на тази територия. Ако планът е предаден от община Царево на ПК, тъй като същия може да е послужил за извършване на поправка в картата, а е възможно и в друга администрация да е, то моля да ни бъде дадена тази информация, за да се снабдим с извадка от същия и разписен лист, за нуждите на вещото лице.

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо съдия, ще се повторя, предмет на настоящото дело е заповед по чл.65 от ЗОС. В тази експертиза се индивидуализира местонахождението на процесните бунгала по всички предходни карти. Основният въпрос на който жалбоподателят следва да отговори и да докаже на какво основание те ползват или владеят чужд имот. Ирелевантен е въпроса за спора колко и какви карти са съществували след като единственият начин да докажат на какво основание владеят имота е да докажат учредено право на строеж, решение на Общински съвет за предоставянето за поставяне на временни постройки. Предвид изложеното моля да оставите без уважение доказателственото искане за представяне на плана от 1984г., който не е и одобрен.

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо съдия, търпимостта на постройките имат отношение към основанието на доверителите ми да държат имота. Необходимо е доказване, че процесните постройки попадат именно в почивната база на държавното предприятие и изграждането им от това предприятие на територия на която е променено предназначението от земеделска такава е индикация за основателност на твърдяното от нас, че са търпими, поради което като правоприемници на държавното предприятие имаме пълното основание да държим имота. Предвид на това, моля да уважите искането ни.

АДВОКАТ Н.: Търпимостта или не на дадена сграда, не води до основание за право на ползване на един имот. Тя може да е търпима, но собственик на сградата става лицето, което я е построило по съответния законов ред или е собственик на земята. Те са частни правоприемници на материали, а не на сгради, а не правоприемници на бившето държавно предприятие. Няма приватизационна сделка, която да ги свърже изцяло с дружеството на което му е било предоставен терен за временни сгради. Не мога да кажа, че има такъв план, но мога да проверя в кметство Ахтопол дали има такъв или в областна администрация. Заявявам, отново че това доказателствено искане е неотносимо към предмета на спора.

АДВОКАТ Г.: В заключението има посочване на заповед № РД-47-102 от 2002г., която касае поправка ЯФГ, а не виждам приложение за тази грешка и нищо отразено, а има такъв зададен въпрос към експертизата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е комбинирана скица 6 /л.162/ и тя се покрива с кадастралната карта, като там вече старият имот е с №2 и е в светло син цвят отразен, а новите имоти с черен цвят това са 17, част от 68, 19 и 20. Това е комбинирана скица от КВС и кадастралната карта.

АДВОКАТ Г.: Това е към 1994 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е КВС към датата на одобрението или 1994 г. или 1995г., както съм написал в заключението, това е годината. В син цвят е отразен имот 2, който по КВС 1995 г., както съм написал, а с черен цвят са след отстраняване на ЯФГ имотите 17, 19, 20 и част 68 и те са след изменението на КВС със заповедта от 2002 година.

АДВОКАТ Г.: Кадастралната карта съответства ли на КВС след изменението. ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във всички приложения, които съм направил и комбинирани скици присъства процесното ПИ. Кадастралната карта съответства на КВС след изменението, с оглед заповедта от 2002 г., затова и в тази скица съм посочил идентификатор с последни цифри 17 по КК, който съответства на КВС след изменението.

АДВОКАТ Г.: Заповедта от 2002 г. за ЯФГ кога е влязла в сила? Има ли издадена последваща заповед, че е влязла в сила?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Следващото решение е преминаването на КВС към КК. Със самота нанасяне се приема, че съществуват тези обекти.

АДВОКАТ Г.: Със заповедта 2002г. е допуснато да бъде частично преработена карта на възстановимите стари граници на землището на гр.Ахтопол, общ.Царево, обл. Бургас, в масив 107 с площ 417 дка. Въпросът ми е, последваща заповед за тази поправка на ЯФГ има ли и влязла ли е в сила?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм проверял, но не би следвало да е необходимо да има такава.

АДВОКАТ Н.: Тя е нанесена и е факт, това става с нанасянето в КК. Не е необходима последваща заповед за да влезе в сила.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предполагам, че е прието с протокол на комисия оглавена от Поземлена комисия. С протокол, а не със заповед, но не съм го видял този протокол.

АДВОКАТ Н.: Има протокол на зам.министъра.

АДВОКАТ Г.: Изследвали ли сте тази промяна с тази заповед?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм я изследвал.

АДВОКАТ Г.: Моля, да бъде дадена възможност на вещото лице да отговори на поставените въпроси на които не е отговорило, а именно по отношение на поправката на ЯФГ. Във въпросния протокол е записано, че същата се налага от наличието на застройка, поради тази причина, Ви моля да допуснете вещото лице да изследва тази поправка на ЯФГ обхваща ли процесния имот и какво точно е коригирано с въпросната поправка. Какъв е обхвата на ЯФГ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това много трудно може да се установи, да не кажа невъзможно. Процесният имот попада в масив 107, първоначално е бил с идентификатор 107.002, в КК приема идентификатор 107.17, ако се наложи да направя такова изследване трябва на база плана от 1984 година, който не е одобрен и ми казаха, че го няма, доникъде няма да стигнем.

АДВОКАТ Г.: Би ли могъл този план да е в Министерство на земеделието, храните и горите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверих в Общинската служба „Земеделие“, такъв план не съхраняват и след като в общината казват, че не съществува, не знам къде може да се съхранява. 

АДВОКАТ Н.: Преработката касае нанасянето на вътрешните пътища.

АДВОКАТ Г.: Не е вярно, с ЯФГ са нанесени почивни бази. Нека вещото лице да отговори на всички поставени въпроси към експертизата, а именно касаещи изследване на КК от 1984 година и изследване влязла ли е в сила поправката на ЯФГ и как същата се отнася към процесния имот.

АДВОКАТ Н.: Възразявам, твърде далеч излизаме от предмета на спора.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да го направя това нещо понеже изменението на КВС е на база на този неприет план, а те няма да ми го представят, нищо няма да мога да докажа.

АДВОКАТ Г.: Моля във връзка с казаното от вещото лице, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред Министерството на земеделието, храните и горите и директно от там да поискаме приложенията към заповед №РД – 47-102/16.09.2002г..

АДВОКАТ Н.: Възразявам отново по това искане.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит /л.149 от делото/.

СЪДЪТ, по така направеното искане за задължаване на Община Царево да представи план от 1984 година счита, същото за неоснователно доколкото в самото заключение на вещото лице се сочи, че се касае за неодобрен план и с оглед предоставените на вещото лице доказателства то е индивидуализирало имота по този план макар и частично. След като този план не е бил одобрен същият не е бил действащ и представлява един проект. Въз основана на наличните и одобрени планове вещото лице е изготвило своето заключение и какво е положението на процесния имот по този проекто-план е неотносимо към предмета на делото.

С оглед на изложеното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се задължи община Царево да представи и посочи къде се намира неодобрен кадастрален план на гр.Ахтопол от 1984 година.

СЪДЪТ с оглед така направените уточнения от вещото лице и след като съобрази предходно изготвеното заключение на вещото лице Р., счита така направените искания от адвокат Г. за поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице и издаване на съдебно удостоверение, за неоснователни, доколкото същите са неотносими към предмета на делото. В случая предмет на настоящото производство е обжалване на заповед издадена по реда на чл.65 от ЗОбС за изземване на имот с идентификатор №00878.107.17 по КК на гр.Ахтопол, като обстоятелството относно предходното отразяване на имота по различните планове са неотносими към предмета на делото. В случая от двете заключения на вещите лица се установява как са били отразени тези имоти, съответно тяхната номерация, поради което същите са достатъчно индивидуализирани и биха могли да бъдат съпоставени с имота предмет на спора. С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат Г., вещото лице да отговори на така поставения въпрос, както и да и бъде издадено съдебно удостоверение, с посоченото съдържание.

АДВОКАТ Г.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ Н.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх.№3291/20.03.2018г. писмени доказателства под опис /л.108-109 от делото/.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, съобразно списък по чл.80 от ГПК, а именно: 10 лева за два броя съдебни удостоверения, 300лева за съдебно-техническа експертиза, 300 лева за допълнителна съдебно-техническа експертиза и 600 лева адвокатско възнаграждение по договор за правна помощ.

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател , аз ще Ви моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата. Моля за срок за представяне на писмени бележки, както и да ми бъде присъден адвокатски хонорар, съгласно приложен по делото договор за правна помощ.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 12-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: