ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2588 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ кмета на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател считам, че ход на делото не трябва да се дава и следва да се прекрати производството, поради липса на активна правна легитимация, тъй като жалбоподателите твърдят, че са собственици на недвижими имоти - сгради, само че те не представят документи за собственост на тези сгради.

 

АДВОКАТ Г.: Считам, че следва да се даде ход на делото. Нашето твърдение е, не че сме собственици на имота, а че и имаме правно основание да държим имота, като собственици на бунгалата в него.

 

СЪДЪТ намира, така направеното възражение от процесуалния представител на ответника за неоснователно, доколкото жалбоподателите са адресати на обжалваната заповед и безспорно за тях е налице правен интерес да я обжалват, поради което на са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба К.Г.К. и М.М.К. против заповед №РД-01-488/10.08.2017г. на кмета на Община Царево, с която на основание чл.65 от ЗОбС и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, е разпоредено да се изземе от тях поземлен имот с идентификатор № 00878.107.17 по КККР на гр.Ахтопол, община Царево, актуван с АЧОС №1474/10.04.2012г., вписан на 11.04.2012г. в Районен съд Царево.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадената заповед, включително и да ангажира доказателства за основанието на което владеят или държат недвижимия имот, чието изземване е разпоредено.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържаме жалбата. Моля всички съобщения и книжа по делото да бъдат връчвани на моя адрес, който да се счита за съдебен, а именно: гр.Бургас, ул.Сливница №31, ет.1, за което представям и нарочна молба.

Имаме доказателствени искания, като представям нарочна молба с препис за другата страна. Първото е във връзка с направеното в жалбата оспорване, че община Царево не е собоственик на имота и поради тази причина няма необходимата компетентност да издаде обжалвания акт, поради което Ви моля да бъде задължен ответника да представи административната преписка по която е издаден АЧОС №1474/10.04.2012г. На следващо място относно оспорването на твърдението на административният орган, че владеем, държим процесния имот без правно основание, Ви моля да ни бъдат издадени две съдебни удостоверения, едното от което да ни послужи пред Държавна агенция „Архиви“, от където да се снабдим със заверени преписи от доказателства посочени в молбата представена днес и второто пред  Областна управа Бургас. С молбата правим искане за допускане на съдебно техническа експертиза с формулирани в нея въпроси.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, от името на представлявания от мен кмет на Община Царево, оспорвам жалбата като неоснователна. Ще маркирам само по доказателствените искания по подадената молба днес. Първо във връзка оспорения АЧОС, считам, че не следва искането на жалбоподателите да се уважава, тъй като е недопустимо оспорване на АЧОС в настоящото производство. Актовете за общинска собственост подлежат на оспорване по исков ред по реда чл.64, ал.2 от ЗОС. По отношение на исканите от страната съдебни удостоверения, не възразявам да бъдат издадени такива, предвид попълване на делото с всички доказателства. По искането за съдебно-техническа експертиза, ще Ви моля същото да бъде оставено без уважение, тъй като самите жалбоподатели твърдят, че бунгалата, които се намират в имота, за който има издадена заповед по реда на чл.65 ЗОС, представляват недвижими вещи – сгради, трайно закрепени за земята, за което представям и моля да приемете изходящи от страните документи до Община Царево, които ги има по делото, само за сведение ги представям. Във връзка с направеното в жалбата твърдение, че не могат да разберат за какво се отнася точно конкретния административен акт и образуваната административна преписка, тъй като има образувано и производство по реда на чл.225а от ЗУТ, представям констативен акт №8/11.07.2017г. от Община Царево, заедно с писмо и обратна разписка, с които е връчен на жалбоподателите. Явно неяснотата идва, че едното е констативен акт №8, а другото констативен протокол №8 по настоящото производство.

 

АДВОКАТ Г.: Този констативен акт считам, че няма отношение към настоящото производство.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други доказателства. Моля да приемете представената административната преписка към оспорената заповед.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да ми дадете възможност да се запозная малко по подробно с представената административна преписка.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

Съдът ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателите да се представи административната преписка по издаване на АЧОС 1474/10.04.2012г., тъй като същата е неотносима към предмета на делото и е недопустимо в хода на производство по обжалване на заповед издадена по реда на чл. 65 от ЗОС, да се извършва косвен съдебен контрол по отношение на така съставения АЧОС. Също така АЧОС не подлежат на обжалване по административен ред като в случай, че лицата оспорват същите те могат да защитят своите права по общия исков ред.

Да се ИЗДАДАТ исканите съдебни удостоверения на жалбоподателите, след представяне на доказателства за заплатена държавна такса по сметка на Административен съд Бургас в размер на 5лева за всяко съдебно удостоверение.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателите въпроси, в представената в днес молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2018г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,59 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: