ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2588 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмета на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.С.Р. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

        

АДВОКАТ Г.: На стр.3 от заключението, втория абзац е записано, че „…м.“Коросиата“ в землището на гр.Ахтопол е заснета в специализираната карта на геодезичната информационна система около 1970г., в която карта процесните бунгала не са заснети…“. Някаква извадка от тази карта, с някакъв нагледен материал разполагате ли по заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм направила снимков материал към експертизата от тази карта, предвид на това, че бунгалата не са заснети в нея, но има терен в местността „Коросиата“, където е записано „Почивна база“, но дали попада точно този терен в тази почивна база не е посочено и затова не мога да кажа и не съм представила копие от тази карта.

 

АДВОКАТ Г.: На следващата страница, първия абзац, обяснявате, че има изработена карта на възстановената собственост, обнародвана в ДВ през 1995г. и частично преработена, поради наличие на явна фактическа грешка. За тази явна фактическа грешка, имате предвид приложената заповед № РД-47-102 от 16.09.2002г., ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това имам предвид.

 

АДВОКАТ Г.: Като казвате, че не са нанесени бунгалата, къде имате предвид в картата от 1995г. или преработката от 2002г.? Приложената схема в експертизата по коя от двете карти е изработена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложената схема на стр.4 от заключението е след преработката 2002г., тъй като първоначално имотът е бил около 5 дка в масив 107 под №002. След преработката на картата, вече има два имота № 395 и № 17 с път, който преминава до новообразувания имот 17, но няма нанесени бунгала. КВС от 1995г. е обнародвана в ДВ през 1995г., но в ПК-Царево не можаха точно да кажат кога е обнародвана и не ми беше предоставен картен материал от където да видя към 1995г. очертанията именно на този имот №002, който по-късно през 2002г. е преработен и се образуват два имота. Тази извадка, която съм представила на л.4 е след преработката на КВС през 2002г. Не ми предоставиха и документ, от където да видя след тази преработка дали картата е обнародвана в ДВ и не съм сигурна дали само този имот в картата е бил преработен или са били предмет и други имоти, които не са предмет на делото.

 

АДВОКАТ Г.: При работата си по експертизата, имахте ли възможност да изследвате цитираните приложения към заповедта, а именно протокол от 21.08.2002г., план за оземляване от 1936г. и кадастрален план /неодобрен/ за територията на ваканционно селище „Ахтопол-север, както и обхвата на решението на комисията за земеделските земи от 1988 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не са ми били предоставяни такива материали и не съм ги изследвала.

 

АДВОКАТ Г.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам други въпроси.

 

АДВОКАТ Н.: Да уточним само и в КВС от 1995г. и последващото КВС от 2002г,. бунгалата не са ли били нанесе?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: КВС от 1995г. не ми е показана. Виждала съм само преработката на компютър след 2002г., като предполагам, че бунгалата не са отразени в КВС от 1995г., тъй като информацията от тази карта е пренесена в тази от 2002г.

 

АДВОКАТ Н.: Другите бунгала съществуваха ли в другите имоти, нанесени ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверявала съм само за имот №17. За съседни имоти са нанесени бунгала. Имот 17 е очертан с леки щрихи на схемата на лист 4 от заключението ми.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Р., като определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит /л.75 от делото/.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да допуснете допълнителна съдебно-техническа експертиза, с оглед изнесените днес данни от вещото лице и с оглед информацията, която е посочена в заповедта от 2002г. и протокола към същата. Считам, че за правилното решаване на правния спор, би следвало да се установи статута на постройките, чиято собственост принадлежи на доверителите ми. За същите има данни, че са изградени при действията на закона за планово изграждане на населените места и закона за запазване на обработваемата земя и пасища, като теренът върху който същите са построени е с променено предназначение и не представяла земеделска земя. Като собственици на търпими постройки на процесния имот доверителите ми имат правното основание да държат имота, но с оглед на изнесените данни считам, че следва да се изследва по задълбочено статута на територията на която попадат процесните постройки и поради това искаме допълнителна експертиза. При извършването на експертизата би следвало да се изследва плана за оземляване от 1936г. и кадастрален план /неодобрен/ за територията на ваканционно селище „Ахтопол-север и да се установи, процесния имот попада ли в обхвата на решението на комисията за земята цитирано в решението от 1988г. за предоставяне на държавна земя според, което теренът се представят 230дка за изграждане на ваканционно селище „Ахтопол-север“. Моля за срок да формулирам в писмен вид по конкретно задачите към експертизата. Освен искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза, заявявам, че във връзка с издаденото ни съдебно удостоверение за снабдяване с документи от Централен държавен архив, оказа се, че същите не се намират в Бургас и за това не можахме своевременно да се снабдим, като тази сутрин ги получих в електронен вариант и моля за възможност да ги представя в определен срок, под опис.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза без уважение, тъй като въпросите, които най-вероятно ще бъдат поставени ще доказват обстоятелства, които излизат извън предмета на настоящото дело. Обстоятелства касаещи заповед издадена по чл.65 от ЗОбС биха служили единствено и само за законосъобразност и търпимост на сградите. А тук, дори и да са законни и търпими, след като дадено лице не държи имота на правно основание, който е общински, не променя техния статут и не прави заповедта незаконосъобразна. Още повече, че от представената карта от вещото лице и извадка от геодезическата информационна система от 1970г. е видно, че бунгалата ги няма отразени към този момент, а колегата твърди, че са построени през 1968г.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност да формулира въпроси към исканата допълнителна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да формулира въпроси към исканата съдебно-техническа експертиза и след представяне на същите и запознаване на ответника с тях, съдът ще се произнесе по искането за допускането им.

 

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно да изчерпят доказателствените си искания и да представят писмени доказателствата, с които разполагат.

УКАЗВА на страните, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото на съответната страна ще бъде наложена глоба на основание чл.92а в размерите по чл.91, ал.1 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2018г.от 10.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: